Terma dan syarat

Terma dan syarat

Institut Anggur dan Semangat Asia Pasifik (secara kolektif, "kami," "kami", "NPO" atau "APWASI") menyediakan anda akses ke laman web APWASI, yang terdapat di URL titik masuk https://www.apwasi.com dan (masing-masing "Tapak Kelas", dan secara kolektif "Tapak Kelas"), dan untuk maklumat, perkhidmatan dan bahan lain yang tersedia di dan melalui Laman Kelas, (secara kolektif dengan Tapak Kelas, "Kursus Dalam Talian"), tertakluk kepada terma dan syarat yang dijelaskan dalam dokumen ini ("Syarat Penggunaan" ini) dan garis panduan, peraturan atau lesen lain yang diposting berkaitan dengan Kursus Dalam Talian.

PENERIMAAN TERMA ANDA

Dengan mengakses dan / atau menggunakan Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini, sama ada anda:

 • "Pelawat," yang bermaksud anda hanya melayari Laman Kelas, termasuk, tanpa batasan, melalui telefon bimbit atau peranti tanpa wayar lain, atau menggunakan Tapak Kelas tanpa didaftarkan, atau
 • "Pelajar," yang bermaksud bahawa anda telah mendaftar dengan APWASI untuk ID Pengguna dan Kata Laluan Pengguna (ditakrifkan di bawah), akan menyelesaikan tugas dan peperiksaan kerja rumah sebagaimana yang berlaku, dan telah mendaftar dan membayar akses ke perkhidmatan, kandungan, dan / atau perakuan yang diberikan oleh APWASI atau Rakan Pendidikannya (ditakrifkan di bawah), atau
 • "Peserta," yang bermaksud bahawa anda telah mendaftar dengan APWASI untuk ID Pengguna dan Kata Laluan Pengguna (ditakrifkan di bawah) dan bahawa anda berhasrat untuk mengaudit Kursus Dalam Talian, iaitu, menghadiri atau melihat kuliah dalam talian tanpa mengakses projek akhir atau penilaian yang diperlukan untuk pensijilan, atau menyelesaikan tugas kerja rumah, peperiksaan atau kerja kursus lain yang berkaitan dengan penilaian untuk pensijilan.

Istilah "Pengguna" merujuk kepada Pelawat, Pelajar atau Peserta.

Anda diberi kuasa untuk menggunakan Laman Kelas hanya jika anda setuju untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan dan undang-undang yang berlaku dan syarat-syarat Syarat Penggunaan ini.

JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN SYARAT PENGGUNAAN INI, KINI ANDA TIDAK DAPAT MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN KELAS ATAU KURSUS ONLINE. PENERIMAAN APWASI DIPERLUKAN SECARA JELAS DENGAN PERSETUJUAN ANDA KEPADA SEMUA SYARAT DAN SYARAT-SYARAT TERMA PENGGUNAAN INI, TERHADAP PENGECUALIAN SEMUA SYARAT LAIN.

Kami berhak untuk mengubah atau mengubah Syarat Penggunaan ini mengikut budi bicara kami pada bila-bila masa.

Sebarang perubahan atau pengubahsuaian pada Syarat Penggunaan ini akan berlaku dengan segera setelah diposkan oleh APWASI di Laman Kelas. Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memberitahu anda tentang perubahan atau pengubahsuaian pada Syarat Penggunaan ini, tetapi anda bertanggungjawab untuk secara berkala mengkaji versi Terma Penggunaan ini yang paling terkini.

Penggunaan berterusan dari Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian merupakan penerimaan terhadap sebarang perubahan atau pengubahsuaian yang dibuat oleh kami terhadap Syarat Penggunaan ini.

AKAUN PENGGUNA DAN PENDAFTARAN PENGGUNA;

RAKAN-RAKAN PENDIDIKAN

Walaupun mana-mana Pelawat dapat melihat Laman Kelas, untuk menggunakan Laman Kelas dan mengambil bahagian dalam Kursus Dalam Talian, anda mesti memilih pengenalan masuk ("ID Pengguna") dan kata laluan pengguna ("Kata Laluan Pengguna") yang unik dan sama sekali berbeza dengan ID Pengguna anda (secara kolektif, "Akaun Pengguna"). Anda bersetuju bahawa anda tidak akan pernah membocorkan atau berkongsi maklumat akses atau akses ke Akaun Pengguna anda dengan pihak ketiga dengan alasan apa pun.

Dalam menyiapkan Akaun Pengguna, anda mungkin diminta atau diminta memasukkan maklumat tambahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama dan alamat e-mel anda. Maklumat tambahan mungkin diperlukan untuk mengesahkan identiti anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa semua maklumat yang anda berikan adalah tepat, terkini dan lengkap dan anda akan mengekalkan dan mengemas kini maklumat anda agar tetap tepat, terkini dan lengkap. Anda mengakui bahawa jika ada maklumat yang anda berikan tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, kami berhak untuk menghentikan penggunaan Laman Kelas dan pendaftaran anda dalam Kursus Dalam Talian.

Sebagai tambahan kepada proses pendaftaran, sebagai sebahagian daripada penggunaan Laman Kelas atau penyertaan anda dalam Kursus Dalam Talian, kami mungkin memperoleh maklumat tertentu mengenai anda dan prestasi anda dalam Kursus Dalam Talian. Sebilangan maklumat ini mungkin maklumat peribadi. Kami mungkin menggunakan, mengekalkan, dan menyimpan maklumat ini untuk memberikan perkhidmatan tertentu kepada anda sekarang dan masa depan dan mungkin berkongsi maklumat tersebut dengan pihak ketiga bersama dengan perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh, seperti yang diperincikan lebih lanjut dalam Dasar Privasi kami, kami mungkin berkongsi bahan atau maklumat tertentu tentang anda dengan pihak ketiga, termasuk nilai / skor anda di kelas kami.

Dasar Privasi kami menjelaskan lebih lanjut bagaimana kami menangani maklumat yang dikumpulkan dan diterima dari anda semasa anda menggunakan Kursus Dalam Talian. Dasar Privasi kami dengan ini dimasukkan ke dalam Syarat Penggunaan ini sebagai rujukan. Sila baca polisi ini dengan teliti untuk pendedahan yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat peribadi anda.

Tapak Kelas tersedia untuk mana-mana Pengguna. Walau bagaimanapun, akses ke Kursus Dalam Talian adalah terhad kepada Peserta atau Pelajar yang mempunyai Akaun Pengguna yang berdaftar. Dengan mendaftar, anda bersetuju bahawa:

 • anda hanya mendaftar sekali sahaja dan tidak akan menyediakan beberapa Akaun Pengguna; dan
 • anda akan mematuhi Syarat Penggunaan ini.

Keperluan tambahan dikenakan untuk Pelajar. Sebagai Pelajar, sebagai tambahan kepada perkara di atas, anda bersetuju bahawa:

 • anda mendaftar dengan tujuan untuk menyelesaikan kerja kursus dalam talian, menyelesaikan tugas kerja rumah, mengambil dan menghantar peperiksaan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan mengikuti kelas;
 • jika anda mengikuti Kursus Dalam Talian untuk kredit akademik atau pensijilan sebagai pelajar, atau melalui, Rakan Pendidikan, seperti universiti terakreditasi dan institusi pendidikan lain, penaja korporat dan yayasan dan institusi bukan untung (masing-masing adalah "Rakan Pendidikan" , sebarang kredit atau pensijilan tersebut hanya boleh diberikan secara langsung oleh Rakan Pendidikan berdasarkan polisi dan prosedurnya sendiri, dan anda mungkin diminta oleh Rakan Pendidikan itu untuk didaftarkan atau didaftarkan dengan Rakan Pendidikan untuk menerima kredit atau pensijilan; dan, dalam keadaan apa pun, APWASI tidak akan mempunyai wewenang atau tanggungjawab sehubungan dengan pemberian kredit akademik atau pensijilan yang diberikan oleh Rakan Pendidikan untuk sebarang Kursus Dalam Talian;
 • jika anda tidak mengikuti Kursus Dalam Talian untuk kredit akademik atau pensijilan yang diberikan oleh Rakan Pendidikan, maka, bergantung kepada prestasi memuaskan anda yang ditentukan berdasarkan budi bicara APWASI, anda mungkin akan diberikan sijil pencapaian yang disahkan setelah tamat Kursus Dalam Talian yang berkenaan ("Sijil Yang Disahkan"), dan anda mengakui bahawa apa-apa Sijil yang Disahkan yang diberikan mungkin tidak berafiliasi dengan kolej, universiti, syarikat, atau institusi perakuan lain, dan mungkin tidak akan menggantikan kursus yang diambil dengan Rakan Pendidikan atau menyampaikan kredit akademik atau pensijilan untuk mana-mana Rakan Pendidikan;
 • anda mengakui bahawa pengajar mana-mana Kursus Dalam Talian tidak akan berkewajiban untuk membuat percubaan agar kursus ini diiktiraf oleh mana-mana institusi pendidikan yang diiktiraf atau yang lain; dan anda akan mematuhi Dasar Kelakuan Pelajar yang disenaraikan di bawah.

Kursus dalam talian yang anda perolehi dari laman APWASI layak mendapat pengembalian dana dengan syarat yang ditentukan dalam bahagian yang berjudul "Syarat Pembayaran" di bawah. Sekiranya bayaran balik dikeluarkan, anda tidak lagi akan menerima sijil dan perkhidmatan yang berkaitan untuk kursus ini.

JIKA ANDA TIDAK BERKELAYAKAN, ANDA TIDAK DAPAT MENGHADIRI KURSUS ONLINE.

APWASI boleh menyediakan Kursus Dalam Talian tertentu untuk Pelajar dan Peserta dengan kerjasama atau bagi pihak Rakan Pendidikannya, Akses anda ke Kursus Dalam Talian tersebut boleh diberikan kepada anda melalui Akaun Pengguna tunggal anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa mana-mana Kursus Dalam Talian yang berafiliasi dengan Rakan Pendidikan mungkin tertakluk kepada syarat, polisi dan prosedur Rakan Pendidikan yang berkenaan selain syarat, polisi dan prosedur APWASI. Tanpa mengehadkan perkara di atas, jika anda adalah pelajar yang didaftarkan atau didaftarkan di, atau sebaliknya menghadiri, Rakan Pendidikan dan mengikuti Kursus Dalam Talian untuk mendapatkan kredit atau pensijilan melalui Rakan Pendidikan itu, anda mengakui dan bersetuju bahawa (a) Rakan Pendidikan boleh mempunyai syarat, polisi atau prosedur tersendiri mengenai kelayakan anda untuk menyertai Kursus Dalam Talian, penyertaan anda dalam Kursus Dalam Talian, syarat atau prasyarat untuk menerima kredit atau pensijilan untuk Kursus Dalam Talian, dan / atau rekod pendidikan atau pelajar anda kerana mereka mungkin berkaitan dengan penyertaan dan prestasi anda dalam Kursus Dalam Talian, dan (b) rekod pendidikan atau pelajar anda disimpan oleh Rakan Pendidikan, termasuk untuk tujuan pemberian kredit atau pensijilan, dan bukan hanya APWASI.

APWASI dan pengajar Kursus Dalam Talian berhak untuk mengubah, mengubah atau menyusun semula jadual topik untuk Kursus Dalam Talian, serta nilai titik atau berat tugas, ujian, kuiz, peperiksaan, projek dan penilaian kemajuan lain . Sijil Yang Disahkan akan diberikan, mengikut budi bicara APWASI dan pengajar untuk Kursus Dalam Talian, kepada Pelajar yang telah menamatkan kursus sehingga memuaskan APWASI. Dengan mengikuti Kursus Dalam Talian, Pelajar mengakui bahawa APWASI dan tenaga pengajar mempunyai hak dan kemampuan untuk menyesuaikan, mengubah atau menyemak semula Kursus Dalam Talian sebagaimana APWASI dan pengajar yang difikirkan sesuai

DASAR PENGATUR PENGGUNA

Sejauh mana anda didaftarkan atau didaftarkan sebagai pelajar di, atau sebaliknya menghadiri, Rakan Pendidikan atau institusi lain dengan polisi sendiri mengenai tingkah laku pelajar dan / atau pekerja atau "kod kehormatan," syarat-syarat tersebut akan terpakai kepada anda sebagai pelajar dan / atau pekerja institusi tersebut. Selain itu, kecuali berikut bertentangan dengan polisi atau kod kehormatan seperti itu, mana-mana Pengguna Kursus Dalam Talian bersetuju bahawa dia:

 • tidak akan mengganggu Pelajar, Hadirin atau Pelawat yang lain;
 • tidak akan menipu tugas rumah atau peperiksaan untuk Kursus Dalam Talian;
 • tidak akan mengeposkan secara online sebarang Bahan Uji Selamat (seperti yang ditentukan di bawah);
 • tidak akan berkongsi penyelesaian untuk tugas atau peperiksaan kerja rumah; dan
 • akan memberitahu pengajar dengan segera sekiranya dia menyedari ada Pengguna lain yang menipu atau melanggar Syarat Penggunaan ini.

Sebagai syarat untuk mengakses Laman Kelas dan / atau menggunakan Kursus Dalam Talian, anda bersetuju untuk tidak (a) memperbanyak, menggandakan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi untuk tujuan komersial mana-mana bahagian Kursus Dalam Talian selain daripada yang dibenarkan secara jelas di bawah Syarat Penggunaan ini; (b) menggunakan nama, tanda dagangan, tanda servis, atau bahan lain APWASI yang berkaitan dengan, atau untuk menghantar, komunikasi atau e-mel yang tidak diminta; (c) menggunakan kaedah bervolume tinggi, automatik, atau elektronik untuk mengakses Laman Kelas (termasuk tanpa had robot, labah-labah atau skrip); (d) membingkai Laman Kelas, meletakkan tetingkap timbul di atas halamannya, atau mempengaruhi paparan halamannya; (e) menyatakan, meniru identiti, atau menyalahgunakan identiti anda secara salah, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan nama samaran atau salah menggambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti, masa lalu atau masa kini; (f) memaksa pengepala atau memanipulasi pengenal untuk menyamarkan asal usul komunikasi yang dihantar melalui Kursus Dalam Talian; atau (g) ​​mengganggu atau mengganggu Kursus Dalam Talian atau pelayan atau rangkaian yang bersambung dengan Kursus Dalam Talian, atau tidak mematuhi sebarang keperluan, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang bersambung dengan Kursus Dalam Talian.

Di samping itu, anda tidak boleh memposting, memuat naik, atau mengirimkan atau menyediakan melalui Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian apa-apa kandungan, komunikasi, atau maklumat lain (secara kolektif, "Kandungan Tidak Sah"):

 • yang tidak senonoh, penipuan, tidak senonoh, atau fitnah atau yang memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, mendiskriminasi atau mengancam orang lain;
 • yang mengandungi virus, kuda Trojan, worm, bom waktu, bot batal, atau alat pelumpuh lain atau komponen berbahaya lain yang dimaksudkan untuk atau yang boleh merosakkan, mengganggu secara tidak sengaja, memintas secara sembunyi-sembunyi, atau menyalahgunakan sistem, data, atau maklumat peribadi;
 • bahawa anda tidak berhak untuk mendedahkan atau menyediakannya di bawah undang-undang mana pun atau di bawah hubungan kontrak atau fidusiari (seperti maklumat orang dalam, atau maklumat hak milik dan sulit yang dipelajari atau didedahkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian tanpa penyataan);
 • yang terdiri daripada kaedah bervolume tinggi, automatik, atau elektronik untuk mengakses Laman Kelas (termasuk tanpa had robot, labah-labah atau skrip);
 • yang melanggar hak cipta, paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, hak publisiti, atau harta intelek lain atau hak milik pihak ketiga;
 • yang melanggar hak Pengguna lain dari Laman Kelas; atau
 • yang melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, nasional atau antarabangsa yang berlaku atau menyokong atau mendorong aktiviti haram.

HAK HARTA INTELEKTUAL APWASI

Tapak Kelas dimiliki dan dikendalikan oleh APWASI. APWASI berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah, menghentikan, sementara atau selamanya, Laman Kelas, atau mana-mana bahagian daripadanya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda. Anda bersetuju bahawa APWASI tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penghentian Tapak Kelas, atau mana-mana bahagian daripadanya. Tiada apa-apa dalam Syarat Penggunaan ini yang boleh ditafsirkan untuk mewajibkan APWASI untuk mengekalkan dan menyokong Laman Kelas, atau mana-mana bahagian daripadanya, selama tempoh Syarat Penggunaan ini.

Semua kandungan atau bahan lain yang terdapat di Laman Kelas atau melalui Kursus Dalam Talian, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelajaran dalam talian, pelajaran video, kuiz, bahan persembahan, tugasan kerja rumah, tugas pengaturcaraan, program, kod, dan gambar lain, teks, susun atur, susunan, paparan, ilustrasi, dokumen, bahan, klip audio dan video, HTML dan fail (secara kolektif, "Kandungan"), adalah hak milik APWASI atau mereka mempunyai hak masyarakat untuk menggunakan bahan ini dan atau telah memperoleh hak untuk menggunakan maklumat tersebut dan / atau sekutu atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh hak cipta, paten dan / atau hak harta intelek hak milik lain di bawah undang-undang Kanada dan asing.

Logo, tanda dagangan dan tanda perkhidmatan APWASI yang mungkin muncul di Laman Kelas ("Tanda"), adalah hak milik APWASI dan dilindungi di bawah undang-undang Kanada dan asing. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo lain yang digunakan di Laman Kelas, dengan atau tanpa atribusi, adalah tanda dagang, tanda perkhidmatan atau logo pemiliknya masing-masing. Di samping itu, unsur-unsur Laman Kelas dilindungi oleh pakaian perdagangan dan undang-undang harta intelek persekutuan dan negeri yang lain dan tidak boleh disalin, diterbitkan semula, dimuat turun atau diedarkan dengan cara apa pun secara keseluruhan atau sebahagian tanpa kebenaran bertulis APWASI.

Kecuali jika diizinkan secara jelas dalam Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh menyalin, menjual, memaparkan, memperbanyak, menerbitkan, mengubah, membuat karya terbitan dari, memindahkan, menyebarkan atau mengeksploitasi secara komersial dengan cara apa pun Laman Web Kelas, Kursus Dalam Talian, atau Kandungan. Anda tidak boleh membuat kejuruteraan terbalik, menyusun semula, membongkar atau mengakses kod sumber untuk perisian yang mungkin digunakan untuk mengendalikan Kursus Dalam Talian. Dari semasa ke semasa, APWASI boleh merangkumi perisian, kod, arahan, atau maklumat lain dalam Kandungan atau bahan untuk Kursus Dalam Talian; sebarang maklumat tersebut diberikan berdasarkan "apa adanya" hanya untuk tujuan pengajaran dan tertakluk kepada bahagian Penafian Jaminan dan Batasan Liabiliti di bawah dan syarat-syarat lain di sini. Sebarang penggunaan maklumat tersebut untuk tujuan komersial dilarang sama sekali. APWASI dan / atau sekutu dan pemberi lesennya berhak atas semua hak yang tidak diberikan secara jelas di sini untuk Laman Kelas, Kursus Dalam Talian, Kandungan, dan Tanda.

LESEN MENGGUNAKAN LAMAN KELAS DAN KURSUS ONLINE

Tertakluk pada kepatuhan anda terhadap Syarat Penggunaan ini, APWASI dengan ini memberikan anda hak dan lesen terhad, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dilisensikan (a) untuk mengakses, menggunakan secara dalaman dan memaparkan Laman Kelas dan Dalam Talian Kursus, termasuk Kandungan, di lokasi anda semata-mata jika perlu untuk mengikuti Kursus Dalam Talian sebagaimana yang dibenarkan di bawah ini. Anda mesti mematuhi semua pemberitahuan hak cipta atau sekatan yang terdapat di Laman Kelas atau Kandungan. Anda tidak boleh menghapus atribusi, notis undang-undang atau hak milik di Laman Kelas atau Kandungan.

KANDUNGAN PENGGUNA

Sekiranya berkenaan, Kursus Dalam Talian dapat memberi anda kemampuan untuk memuat naik catatan forum, perbincangan pengguna, halaman profil, dan kandungan dan media lain untuk interaksi sosial, atau maklumat dan bahan tertentu untuk digunakan dengan Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian, misalnya, pertanyaan , hipotesis, contoh, dan lain-lain (secara kolektif, "Kandungan Pengguna"). APWASI tidak menuntut pemilikan Kandungan Pengguna yang boleh anda kirimkan atau sediakan untuk disertakan di Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian. Oleh itu, tertakluk kepada lesen yang diberikan kepada APWASI di bawah ini, Pengguna akan menjadi pemilik tunggal dan eksklusif atas semua hak, hak dan kepentingan dalam dan terhadap Kandungan Pengguna.

Berkenaan dengan Kandungan Pengguna yang anda serahkan kepada APWASI (termasuk untuk disertakan di Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian) atau yang disediakan untuk APWASI, anda dengan ini memberikan APWASI lesen yang tidak dapat ditarik balik, di seluruh dunia, berkekalan, bebas royalti dan tidak eksklusif untuk menggunakan, menyebarkan, memperbanyak, mengubahsuai, menyesuaikan, melakukan secara terbuka dan mempamerkan secara terbuka Kandungan Pengguna tersebut di Laman Kelas atau dalam Kursus Dalam Talian atau mengeksploitasi Kandungan Pengguna, dengan hak untuk melisensikan semula hak tersebut (kepada beberapa peringkat), untuk tujuan (termasuk untuk tujuan komersial); kecuali bahawa, berkenaan dengan Kandungan Pengguna yang terdiri daripada sari kata, kapsyen atau terjemahan Kandungan, anda bersetuju bahawa lesen yang diberikan kepada APWASI di atas adalah eksklusif. APWASI berhak untuk membuang Kandungan Pengguna pada bila-bila masa dan atas sebab apa pun.

Sejauh anda menyediakan Kandungan Pengguna, anda menyatakan dan menjamin bahawa (a) anda mempunyai semua hak, lesen dan / atau izin yang diperlukan untuk menyediakan Kandungan Pengguna tersebut dan membenarkan APWASI menggunakan Kandungan Pengguna seperti yang dinyatakan di atas, (b) Kandungan Pengguna tepat dan cukup lengkap, (c) antara anda dan APWASI, anda akan bertanggungjawab untuk pembayaran yuran pihak ketiga yang berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan Kandungan Pengguna tersebut, dan (d) Kandungan Pengguna tersebut tidak dan tidak akan melanggar atau menyalahgunakan hak pihak ketiga atau membentuk pernyataan penipuan atau penyalahgunaan atau amalan perniagaan yang tidak adil.

Berkenaan dengan setiap pengiriman Konten Pengguna, Anda setuju untuk mematuhi semua peraturan setempat yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan mengenai perilaku dalam talian dan konten yang dapat diterima. Secara khusus, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku mengenai penghantaran data teknikal yang dieksport dari Kanada atau negara tempat anda tinggal.

PENGGUNAAN KAEDAH KOMUNIKASI YANG DISEDIAKAN DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN

Kursus Dalam Talian dapat memberi anda kemampuan untuk mengirim pesan ke forum pengguna atau halaman tinjauan pengguna, memasuki ruang sembang atau mengirim pesan dan komunikasi serupa kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, pengguna lain dan / atau APWASI. Anda bersetuju untuk menggunakan kaedah komunikasi yang terdapat di Kursus Dalam Talian hanya untuk menghantar komunikasi dan bahan yang berkaitan dengan perkara yang APWASI sediakan kaedah komunikasi, dan anda selanjutnya bersetuju bahawa semua komunikasi oleh anda akan tertakluk dan ditadbir oleh Syarat ini Gunakan. Dengan menggunakan mana-mana kaedah komunikasi yang terdapat di Kursus Dalam Talian, anda mengetahui dan bersetuju bahawa (a) semua kaedah komunikasi merupakan kaedah komunikasi awam dan bukan peribadi antara anda dan pihak atau pihak lain, (b) komunikasi yang dihantar ke atau diterima daripada penyedia perkhidmatan pihak ketiga atau pihak ketiga yang lain tidak disokong, ditaja atau diluluskan oleh APWASI dengan cara apa pun (kecuali dinyatakan sebaliknya oleh APWASI) dan (c) komunikasi tidak disemak sebelumnya, disemak semula, disaring, diarkibkan atau sebaliknya dipantau oleh APWASI dengan cara apa pun, walaupun APWASI berhak untuk melakukannya pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya mengikut Syarat Penggunaan ini. Selain itu, melalui kaedah komunikasi seperti itu, APWASI dapat menyediakan jenis perkhidmatan tertentu untuk anda. Sebagai contoh, APWASI mungkin menyediakan kepada anda, sebagai sebahagian daripada penyertaan anda dalam Kursus Dalam Talian, perkhidmatan bilik sembang yang membolehkan anda berkomunikasi dengan kakitangan APWASI supaya anda boleh mengemukakan soalan mengenai bahan akademik dalam Kursus Dalam Talian atau mengenai am anda pengalaman di Laman Kelas. Anda mengakui dan bersetuju bahawa perkhidmatan tersebut (misalnya, perkhidmatan bilik sembang) dapat dipantau atau direkam untuk tujuan kawalan mutu dan bahawa maklumat atau bahan yang diberikan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan dianggap "Kandungan" di bawah Syarat Penggunaan ini dan disediakan untuk pendidikan tujuan sahaja.

TERMA PEMBAYARAN

Untuk membeli perkhidmatan atau produk yang ditawarkan oleh APWASI melalui Laman Kelas, anda mesti mempunyai akses Internet dan kaedah pembayaran yang diterima semasa yang sah seperti yang ditunjukkan semasa pendaftaran ("Kaedah Pembayaran"). Anda bersetuju dengan APWASI, atau penyedia pembayaran pihak ketiga, menyimpan maklumat pembayaran anda. Anda juga bersetuju untuk membayar produk yang anda beli melalui Laman Kelas APWASI apabila ia akan habis tempoh.

DASAR ADUAN

APWASI komited untuk kepuasan pelanggan. Adalah menjadi dasar kami untuk membolehkan semua pengguna menyampaikan sebarang masalah yang mungkin mereka hadapi kepada Syarikat. Kami akan menjawab semua masalah pelanggan dalam masa 10 hari bekerja dari penerimaan.

Sekiranya anda mempunyai masalah atau aduan, kami mengalu-alukan maklum balas dan input anda. Sila hantarkan aduan atau pemikiran anda ke info@apwasi.com.

POLISI BAYARAN

NOTA PENTING: Anda tidak akan berhak mendapat pengembalian dana jika Produk Syarikat APWASI telah dibatalkan atau tidak dapat diakses lagi kerana melanggar Syarat Penggunaan APWASI. APWASI tidak mempunyai DASAR PENGEMBALIAN DANA untuk sebarang kursus yang dibeli dan didaftarkan oleh pelajar.

DASAR PRIVASI APWASI

Dasar privasi ini menerangkan bagaimana APWASI dan ejennya (“APWASI”) memperlakukan maklumat yang anda berikan kepada kami atau yang kami kumpulkan. Dasar Privasi ini juga menjelaskan pilihan anda mengenai penggunaan, akses dan pembetulan maklumat peribadi anda. "Anda" merujuk kepada orang atau entiti yang menggunakan Perkhidmatan. "Perkhidmatan" adalah peluang pendidikan dan latihan yang disediakan melalui laman web atau aplikasi apa pun yang ditawarkan oleh APWASI. "Maklumat Peribadi" merangkumi maklumat yang kami kumpulkan secara langsung dari anda serta maklumat peribadi dari Penerbit (ditakrifkan di bawah) dan Perkhidmatan Pihak Ketiga (ditakrifkan di bawah).

Dasar Privasi ini menerangkan potensi penggunaan Maklumat Peribadi anda yang paling luas, walaupun sebenarnya kami mungkin menggunakan lebih sedikit. Asas untuk memproses Maklumat Peribadi anda adalah persetujuan anda. Tidak ada undang-undang yang menghendaki anda memberikan Maklumat Peribadi anda kepada kami. Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk kami memproses Maklumat Peribadi anda pada bila-bila masa, tetapi itu mungkin menghalangi anda selepas menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Kami akan menghapus Maklumat Peribadi anda setelah penarikan persetujuan anda, namun penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahihan pemprosesan sebelum penarikan.

APWASI mengumpulkan Maklumat Peribadi apabila anda memilih untuk menyerahkannya melalui e-mel, borang dalam talian, atau kaedah lain. Kami juga mengumpulkan maklumat melalui kuki (lihat bahagian “APWASI Penggunaan‘ Cookies ’di bawah ini untuk perincian).

APWASI juga menyimpan log maklumat tertentu mengenai pelawat ke laman web kami, termasuk tetapi tidak terbatas pada, alamat protokol internet (“IP”) (alamat Internet berangka komputer), laman web pihak ketiga dari mana pengunjung mengakses laman web kami, jenis penyemak imbas web terpakai, dan halaman dilihat. Maklumat tersebut boleh dianggap sebagai Maklumat Peribadi.

Dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, anda menyetujui penggunaan dan pendedahan kami mengenai Maklumat Peribadi anda sesuai dengan Dasar Privasi ini.

PERKHIDMATAN APWASI

Perkhidmatan ini adalah platform yang dihoskan berasaskan internet yang dirancang untuk memberikan pendidikan dalam talian kepada individu, syarikat, dan organisasi yang melanggan perkhidmatan tersebut.

Kami mungkin memberikan maklumat anda kepada rakan kongsi yang dipercayai yang bekerja atas nama atau dengan, APWASI berdasarkan perjanjian kerahsiaan untuk membantu APWASI menyediakan Perkhidmatan. Mereka juga dapat membantu APWASI dalam berkomunikasi dengan anda mengenai Perkhidmatan dan tawaran dari APWASI dan rakan kongsi kami, di mana anda telah memberi kami kebenaran yang sewajarnya.

MAKLUMAT TENTANG ANDA YANG ANDA MEMBERI KAMI

Semasa mendaftar atau menggunakan Perkhidmatan, anda mungkin diminta untuk memberi kami maklumat mengenai diri anda seperti nama dan alamat e-mel anda. Apabila anda mengkonfigurasi tetapan akaun anda, anda boleh memasukkan maklumat tambahan mengenai diri anda. Anda juga dapat memilih tetapan konfigurasi pengguna yang menentukan bagaimana penampilan dan fungsi Perkhidmatan. Anda mungkin, kadang kala, mengirimkan e-mel kepada kami yang mungkin tidak hanya berisi alamat e-mel anda, tetapi informasi lain tentang anda, termasuk alamat rumah atau perniagaan, nombor telefon, atau perincian akaun. Maklumat yang anda berikan kepada kami mungkin juga termasuk pernyataan yang anda buat di Perkhidmatan seperti testimoni, ulasan perkhidmatan, atau pernyataan lain yang mungkin mengenali anda secara peribadi.

Kami akan memberikan anda ID pengguna (alamat e-mel) dan e-mel pengaktifan akaun untuk anda mengakses Perkhidmatan dan membuat "profil" pengguna untuk digunakan seperti yang dijelaskan di bawah. Semasa pertama kali masuk ke Perkhidmatan, anda akan diberikan profil anda, yang mengandungi maklumat yang diberikan kepada kami. Anda akan dapat mengemas kini atau membetulkan mana-mana maklumat hubungan di profil anda. Anda mungkin menerima e-mel tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Maklumat hubungan anda juga ditambahkan ke direktori APWASI pengguna semasa dan bekas Perkhidmatan.

Kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk menghubungi anda mengenai penggunaan Layanan oleh anda, untuk tujuan sokongan pelanggan, dan untuk memberitahu anda mengenai kemas kini, pengubahsuaian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan, dan maklumat mengenai perkhidmatan lain yang kami tawarkan sesuai dengan langganan anda keutamaan. Anda mungkin menolak untuk menerima e-mel atau e-mel dari kami yang tidak berkaitan langsung dengan akses atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda dengan memilih pautan penyisihan yang terdapat dalam e-mel tersebut atau dengan menghubungi kami di it@APWASI.com .

APWASI juga akan menyimpan sejarah akses Anda ke Perkhidmatan, dan tindakan tertentu yang dilakukan oleh anda semasa mengakses Perkhidmatan, log alamat IP pengguna, Laman web pihak ketiga dari mana pengguna mengakses Perkhidmatan, jenis penyemak imbas web yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan dan tetapan penyemak imbas yang mungkin mempengaruhi prestasi Perkhidmatan (secara kolektif, "Maklumat Log Penggunaan"). Untuk tujuan mengekalkan dan meningkatkan prestasi dan keselamatan Perkhidmatan, APWASI dapat menggunakan Maklumat Log Penggunaan, maklumat mengenai penyemak imbas anda, dan tetapan komputer tempatan yang lain. Kami juga mungkin menggunakan Maklumat Log Penggunaan untuk menyesuaikan komunikasi kami dengan anda mengenai Perkhidmatan ini, dan menghubungi anda sehubungan dengan memberikan sokongan. Kami juga dapat mengumpulkan Maklumat Log Penggunaan untuk membuat atau menerbitkan analisis statistik dan laporan mengenai penggunaan Perkhidmatan. Kami tidak akan membenarkan penerbitan Maklumat Peribadi mengenai mana-mana pengguna tanpa kebenaran bertulis daripada orang tersebut terlebih dahulu.

Maklumat mengenai Anda Diterima dari Aplikasi Mudah Alih

Apabila anda memuat turun dan menggunakan Perkhidmatan melalui aplikasi mudah alih kami, kami secara automatik mengumpulkan maklumat mengenai jenis peranti yang anda gunakan, versi sistem operasi, pengenalan pengguna, dan pengenal peranti.

Kami mungkin menghantar pemberitahuan tolak kepada anda. Anda boleh mematikan pemberitahuan push di peringkat peranti.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN TAMBAHAN

Selain penggunaan yang dijelaskan di atas dari maklumat yang diterima sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, APWASI menggunakan dan, jika ditentukan, berkongsi maklumat anda:

Untuk memberikan sokongan atau perkhidmatan lain yang anda minta, dan untuk menjawab pertanyaan anda.

Untuk melakukan transaksi dengan anda, termasuk menghubungi anda mengenai akaun atau transaksi anda.

Untuk memproses transaksi, APWASI boleh menggunakan maklumat kewangan, kad kredit dan pembayaran yang anda berikan. APWASI mungkin perlu berkongsi sebilangan maklumat ini dengan pembekal, perkhidmatan penghantaran, rumah penjelasan kad kredit dan pihak ketiga lain untuk menyelesaikan transaksi.

Untuk memberitahu anda mengenai peluang yang relevan seperti pengeluaran produk baru dan perkembangan perkhidmatan, fakta berkaitan atau pengaturcaraan yang mungkin berkaitan dengan anda.

Untuk menyediakan forum dalam talian dan rangkaian sosial. Perkhidmatan ini memberi pengguna pilihan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan interaktif dan menghantar komen serta kandungan lain. Perhatikan bahawa setiap maklumat yang anda kongsi dapat diakses secara terbuka.

Untuk meningkatkan kualiti dan memudahkan penggunaan Perkhidmatan.
Untuk mengendalikan Perkhidmatan melalui bantuan pihak ketiga. APWASI boleh menggunakan perkhidmatan dari penyedia perkhidmatan pihak ketiga, seperti perkhidmatan hosting dan pembangun perisian, untuk menyokong operasi Perkhidmatannya. Apabila melakukannya, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa penyedia perkhidmatan tersebut melaksanakan langkah-langkah privasi dan keselamatan yang sesuai dengan Dasar Privasi ini untuk melindungi terhadap penggunaan atau pendedahan maklumat anda yang tidak sah. Syarikat-syarikat ini diberi kuasa untuk menggunakan maklumat peribadi anda hanya jika diperlukan untuk memberikan perkhidmatan ini kepada kami.

Untuk mematuhi kehendak undang-undang. Di samping itu, kami juga boleh mendedahkan maklumat mengenai anda sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, seperti mematuhi panggilan pengadilan atau proses undang-undang lain, apabila kami percaya dengan niat baik bahawa pendedahan itu wajar untuk menegakkan hak kami atau melindungi operasi kami atau pengguna atau orang lain menyiasat penipuan, atau sebagai tindak balas kepada proses undang-undang atau penyiasatan pemerintah sesuai dengan dasar dalaman kami mengenai akses oleh pihak berkuasa pemerintah, atau dalam keadaan yang sangat tinggi sebagai tindak balas terhadap ancaman ketara yang dirasakan terhadap kesihatan atau harta benda seseorang.

UMUM

PERKHIDMATAN BERASASKAN LOKASI

Peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web atau Perkhidmatan mungkin memberikan lokasi anda kepada kami. Maklumat ini dapat dikongsi di mana lokasi relevan untuk menyelesaikan kerja kursus.

KESELAMATAN

APWASI mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar dan wajar untuk melaksanakan prosedur pentadbiran dan teknikal yang sesuai untuk melindungi keselamatan Maklumat Peribadi yang disediakan atau dihasilkan melalui Perkhidmatan. Kami membenarkan orang yang bekerja untuk kami mengakses dan menggunakan maklumat anda hanya dengan cara yang sesuai dengan Dasar Privasi ini.

Kami melindungi keselamatan maklumat anda semasa penghantaran dengan menggunakan perisian Transport Layer Security (TLS) dan Secure Sockets Layer (SSL) atau teknologi enkripsi lain, yang menyulitkan maklumat yang anda masukkan. Sekiranya sesuai, kami menyamarkan dan / atau menyulitkan maklumat dalam sistem kami dan / atau semasa pemindahan maklumat. APWASI secara berkala mengkaji protokol kriptografi yang digunakannya untuk melindungi privasi dan keselamatan Maklumat Peribadi anda.

Oleh kerana sifat internet dan untuk alasan lain, kami tidak dapat menjamin keselamatan Maklumat Peribadi anda, jadi anda harus mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindunginya ketika anda berada di internet, seperti menukar kata laluan dengan kerap, menggunakan kombinasi huruf dan angka ketika membuat kata laluan, menggunakan penyemak imbas yang selamat dan pastikan untuk mematikan Perkhidmatan apabila selesai menggunakan komputer yang dikongsi.

LAMAN PIHAK KETIGA

Perkhidmatan mungkin merangkumi pautan hiper ke laman web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau diuruskan oleh kami, dan, seperti yang dijelaskan di atas, anda boleh menggunakan Perkhidmatan Pihak Ketiga tertentu sehubungan dengan pendidikan yang dikeluarkan melalui Perkhidmatan. APWASI tidak mempunyai kawalan terhadap Perkhidmatan Pihak Ketiga ini dan interaksi anda dengan pihak ketiga tersebut tertakluk pada dasar privasi dan syarat penggunaannya.

MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN OLEH PROTOKOL KOMUNIKASI ELEKTRONIK DAN SENARAI WEB

Kami mungkin mengumpulkan maklumat mengenai anda dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda melalui protokol komunikasi elektronik, suar web, kuki, URL tertanam, tag piksel dan peranti atau teknologi yang berkaitan.

Seperti yang berlaku semasa anda mengunjungi kebanyakan laman web, maklumat tertentu dihasilkan dan disimpan secara automatik mengenai lawatan anda. Maklumat tersebut mungkin merangkumi: maklumat perutean rangkaian (misalnya, dari mana anda berasal); maklumat peralatan (contohnya, jenis peranti, sistem operasi, jenis penyemak imbas); Alamat IP, dan tarikh dan masa lawatan anda.

Kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memberitahu anda mengenai perkhidmatan APWASI lain yang mungkin menarik minat anda dan mengumpulkan maklum balas daripada anda.

APWASI PENGGUNAAN “COOKIES”

Kuki adalah sebahagian kecil maklumat, yang dihantar oleh pelayan web ke penyemak imbas web, yang disimpan di komputer anda sehingga dapat dibaca kemudian, yang membolehkan pelayan mengenal pasti penyemak imbas secara unik. Sebilangan kuki mungkin kekal di komputer pengguna setelah pengguna meninggalkan Laman Web. Sebilangan besar penyemak imbas memberi anda maklumat mengenai dan mengawal kuki, termasuk ciri untuk memilih untuk tidak menggunakan kuki. Anda boleh mengatur penyemak imbas anda untuk memberi tahu anda ketika kuki sedang digunakan, dan menerimanya atau menolaknya. Anda juga boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau hanya menerima kuki yang dikembalikan ke pelayan asal. Walau bagaimanapun, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa ciri Perkhidmatan jika anda mematikan kuki. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai pengurusan kuki, sila pergi ke www.allaboutcookies.org, atau kunjungi www.youronlinechoices.com yang mempunyai maklumat lebih lanjut mengenai perilaku periklanan dan privasi dalam talian.

Laman web kami menggunakan kuki atau teknologi serupa untuk membezakan anda dari pengguna lain dan mengumpulkan maklumat mengenai pilihan dalam talian anda dan untuk menganalisis trend, mentadbir laman web, mengesan pergerakan pengguna di sekitar laman web, dan mengumpulkan maklumat demografi mengenai pangkalan pengguna kami secara keseluruhan. . Ini membantu kami memberi anda pengalaman yang baik semasa anda melayari laman web kami dan membolehkan kami memperbaiki laman web kami. Tujuan utama kami menggunakan kuki adalah untuk mempermudah dan meningkatkan komunikasi dan interaksi antara anda dan laman web kami, tetapi kuki boleh digunakan untuk tujuan lain. Kuki untuk Perkhidmatan boleh mengumpulkan pengecam unik, tetapan konfigurasi pengguna dan maklumat profil. APWASI juga menggunakan kuki untuk mengumpulkan maklumat statistik penggunaan umum dan jumlah yang tidak termasuk maklumat peribadi.

DENGAN BERUSAHA MENINGKATKAN LAMAN WEB, ANDA BERSETUJU UNTUK MENGGUNAKAN COOKIES KAMI APABILA KAMI MEMOHON MEREKA.

KAMI MENGGUNAKAN COOKI BERIKUT:

Kuki yang sangat diperlukan untuk operasi Laman Web kami. Ini termasuk, misalnya, kuki yang membolehkan anda masuk ke kawasan selamat di Laman web kami.
Kuki analitikal / prestasi yang mengumpulkan maklumat mengenai bagaimana anda menggunakan Laman web kami. Mereka membolehkan kita mengenali dan menghitung jumlah pelawat dan melihat bagaimana pengunjung bergerak di sekitar Laman web kita. Ini membantu kita memperbaiki cara Laman Web kita berfungsi. Kuki ini kadangkala diletakkan oleh penyedia perkhidmatan analisis lalu lintas web pihak ketiga, seperti Google Analytics.
Kuki fungsi yang mengingati pilihan yang anda buat dan mengenali anda semasa anda kembali. Ini membolehkan kami memperibadikan kandungan kami, menyambut anda dengan nama dan mengingati pilihan anda (contohnya, pilihan bahasa atau wilayah anda).
Menyasarkan kuki yang mengumpulkan maklumat mengenai tabiat menyemak imbas anda seperti halaman yang telah anda lawati dan pautan yang anda ikuti. Kami menggunakan maklumat ini untuk menjadikan Laman web kami lebih relevan dengan minat anda, dan, jika kami mengaktifkan iklan, untuk menjadikan iklan lebih relevan dengan anda, dan juga untuk membatasi berapa kali anda melihat iklan. Kuki ini biasanya diletakkan oleh rangkaian iklan pihak ketiga. Mereka ingat laman web lain yang anda lawati dan maklumat ini dikongsi dengan organisasi pihak ketiga, misalnya pengiklan.
Kami menggunakan Analitis Google. Untuk maklumat mengenai bagaimana Google memproses dan mengumpulkan maklumat anda mengenai produk ini dan bagaimana anda boleh memilih untuk tidak ikut, sila lihat https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

APWASI dan penyedia perkhidmatannya, vendor dan rakan kongsi, boleh menggunakan penjejakan lintas-peranti / lintas konteks. Sebagai contoh, anda mungkin menggunakan beberapa penyemak imbas pada satu peranti, atau menggunakan pelbagai peranti (seperti komputer meja, telefon pintar, dan tablet), yang boleh mengakibatkan anda mempunyai banyak akaun atau profil di pelbagai konteks dan peranti ini. Teknologi lintas-peranti / rentas konteks dapat digunakan untuk menghubungkan pelbagai akaun atau profil ini dan data yang sesuai dari konteks dan peranti yang berlainan.

HAK PERLINDUNGAN DATA EROPAH ANDA

Sekiranya anda tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA"), tertakluk kepada pengecualian tertentu, anda berhak untuk:

Ketahui sama ada kami memproses Maklumat Peribadi anda dan, jika ya, untuk mendapatkannya dan maklumat tertentu mengenainya.
Selesaikan atau hapus Maklumat Peribadi yang tidak tepat, dan lengkapkan Maklumat Peribadi yang tidak lengkap.
Adakah Maklumat Peribadi anda terhapus apabila:
Tidak perlu lagi untuk tujuan yang dikumpulkan;
Anda menarik balik persetujuan untuk memprosesnya;
Kami telah memprosesnya secara tidak sah; atau
Undang-undang EU atau Negara Anggota yang menjadi sasaran kami memerlukan penghapusan.
Hadkan pemprosesan Maklumat Peribadi anda apabila:
Anda mempertandingkan ketepatannya (untuk tempoh yang diperlukan untuk mengesahkannya);
Pemprosesan tidak sah dan anda lebih suka pembatasan penggunaan daripada penghapusan; atau
Kami tidak lagi memerlukan data, tetapi anda memerlukannya berkaitan dengan tuntutan undang-undang.
Dapatkan dalam bentuk yang boleh digunakan Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami dan, jika layak secara teknikal, memerlukan penghantarannya terus ke pengawal lain yang anda tentukan.
Mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data Negara Anggota.
Untuk menggunakan hak-hak ini, anda boleh berkomunikasi dengan Titik Hubungan Utama untuk Privasi kami, menggunakan maklumat hubungan di akhir Dasar Privasi ini.

Sekiranya anda tinggal di EEA, APWASI akan memproses Maklumat Peribadi anda sesuai dengan semua undang-undang perlindungan data yang berlaku.

MAKLUMAT SENSITIF

Jangan hantarkan kepada kami Maklumat Peribadi yang sensitif (contohnya, nombor keselamatan sosial atau pengecam nasional lain, atau maklumat yang berkaitan dengan keturunan atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau falsafah, kesihatan, kehidupan seks atau orientasi seksual, maklumat genetik atau biometrik, jenayah latar belakang, atau keahlian kesatuan sekerja).

AKSES, PEMBETULAN DAN PEMBAKARAN

Atas permintaan APWASI akan memberi anda maklumat mengenai sama ada kami menyimpan maklumat peribadi anda. Anda boleh mengakses, memperbetulkan, atau meminta penghapusan maklumat peribadi anda dengan log masuk ke akaun anda atau menghubungi kami di it@APWASI.com. Kami akan menjawab permintaan anda dalam jangka masa yang munasabah.

APWASI boleh menyimpan Maklumat Peribadi anda selama akaun anda aktif dan selama penyimpanan diperlukan atau dibenarkan sesuai dengan Dasar Privasi ini, atau sebaliknya oleh undang-undang. Apabila APWASI menghapus Maklumat Peribadi anda, APWASI akan melakukannya dengan cara yang dirancang untuk memastikannya tidak dapat dibina semula.

MELIHAT DATA UNTUK SOKONGAN

Untuk tujuan memberikan Perkhidmatan dan sokongan yang berkaitan termasuk menjawab sebarang pertanyaan yang mungkin anda miliki, APWASI dapat melihat dan memproses Maklumat Peribadi anda dari negara-negara di luar EEA yang dianggap oleh EU mempunyai undang-undang perlindungan data yang tidak mencukupi, termasuk Kanada.

PENGGUNAAN MENGIKUT PEMATUHAN BATAS & KOPA

Versi percuma Perkhidmatan ini bertujuan untuk digunakan oleh orang dewasa sahaja. APWASI tidak mempromosikan secara dalam talian kepada kanak-kanak dan tidak secara sengaja mengumpulkan maklumat peribadi dari kanak-kanak di bawah umur lapan belas tahun kecuali berdasarkan penyelesaian COPPA-Compliant yang dijelaskan di bawah. Sekiranya anda percaya bahawa seseorang di bawah umur lapan belas tahun telah mendedahkan maklumat Pengenalan Peribadi melalui Perkhidmatan, selain melalui penyelesaian yang Sesuai dengan COPPA, sila laporkan kepada kami dengan segera melalui e-mel kami di: info@APWASI.com dengan "Pemberitahuan Orang Bawah Umur ”dalam baris subjek.

PERKARA KORPORAT

APWASI boleh memberikan maklumat agregat kepada pelabur, rakan kongsi, dan pihak lain (iaitu, maklumat yang tidak mengenal pasti pengguna) mengenai pengguna Perkhidmatan. Di samping itu, APWASI boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada pengganti atau entiti pemerolehan sebagai sebahagian daripada penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula, atau transaksi lain yang melibatkan semua atau sebahagian besar aset atau saham APWASI, atau perniagaan yang berkaitan dengan Perkhidmatan. Sekiranya APWASI dijual kepada atau digabungkan dengan syarikat lain, syarikat itu akan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat Dasar Privasi ini.

Anda akan diberitahu melalui e-mel atau pemberitahuan yang menonjol di laman web kami, mengenai perubahan pemilikan, penggunaan maklumat peribadi anda, dan pilihan yang mungkin anda miliki mengenai maklumat peribadi anda. Anda berhak meminta agar Maklumat Peribadi anda dikeluarkan dari rekod kami pada bila-bila masa.

KEMASKINI DASAR

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa, dan versi yang dikemas kini akan berkuat kuasa semasa membuat catatan mengenai perlakuan kami terhadap Maklumat Peribadi yang diperolehi. Sekiranya kami melakukan perubahan material, kami akan memberitahu anda melalui e-mel (dikirim ke alamat e-mel yang dinyatakan dalam akaun anda) atau melalui pemberitahuan di laman web ini sebelum perubahan itu berlaku. Sila periksa tarikh semakan pada awal Dasar Privasi ini secara berkala untuk memeriksa semakan. Dengan terus menggunakan Layanan, termasuk Situs Web, setelah versi yang disemak telah diposkan, Anda setuju untuk terikat dengan Kebijakan Privasi yang disemak semula untuk memperoleh Maklumat Peribadi yang kemudiannya.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini dan amalan maklumat kami, sila hubungi kami melalui e-mel di info@APWASI.com atau di alamat berikut:

KETERSEDIAAN DAN BATASAN PERKHIDMATAN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa perkhidmatan APWASI, termasuk perkhidmatan dan produk berbayar, tidak selalu tersedia, dan bahawa had penggunaan tertentu mungkin berlaku. Sila baca Soalan Lazim untuk maklumat tambahan mengenai had dan waktu ketersediaan. Anda juga memahami bahawa APWASI, mengikut budi bicara mutlaknya, dapat membatasi, menangguhkan, atau menghentikan penggunaan semua perkhidmatan APWASI yang berkaitan dengan program APWASI, seperti akses ke kursus APWASI, perkhidmatan penilaian, atau sijil. Anda juga memahami bahawa APWASI boleh mengubah atau menghentikan semua perkhidmatan yang berkaitan dengan programnya mengikut budi bicara mutlaknya.

PENAFIAN WARANTI

Anda dengan jelas mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Laman Kelas, Kursus Dalam Talian dan semua Kandungan dan perkhidmatan yang terdapat di Laman Kelas adalah atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri. KURSUS ONLINE (TERMASUK SETIAP KANDUNGAN) DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA", "DENGAN SEMUA FAKTA", DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" DENGAN TIADA PERWAKILAN ATAU JAMINAN SETIAP JENIS, TETAPI DILAKSANAKAN ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI DILARANG, KEBERKESANAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN TIDAK BERFUNGSI. ANDA MENGAMBIL JUMLAH TANGGUNGJAWAB DAN SELURUH RISIKO UNTUK PENGGUNAAN KURSUS DAN KANDUNGAN ONLINE ANDA.

APWASI DAN PEMILIKNYA TIDAK MENJAMIN ATAU MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN TENTANG PENGENDALIAN PERKHIDMATAN ONLINE INI, PENGGUNAAN, KEBERSIHAN, KETEPATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN, ATAU KEPUTUSAN PENGGUNAAN BAHAN DI PERKHIDMATAN ONLINE INI ATAU LAIN-LAIN LAMAN WEB LAINNYA PERKHIDMATAN. BAHAN-BAHAN PERKHIDMATAN ONLINE INI MUNGKIN SELEPAS TARIKH, DAN APWASI TIDAK MEMBERI KOMITMEN UNTUK MENGEMASKINI BAHAN PADA PERKHIDMATAN ONLINE INI. PERKHIDMATAN ONLINE BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES DAN MENGUBAH MAKLUMAT DI ATAS INTERNET; ANDA PENGHARGAAN APWASI DAN VENDOR DAN PELESENNYA TIDAK MENGOPERASI ATAU MENGAWAL INTERNET. APWASI TIDAK MENJAMIN BAHAWA FILES TERSEDIA UNTUK MUAT TURUN DARI PERKHIDMATAN ONLINE INI, JIKA ADA, AKAN BEBAS DARIPADA INFEKSI, VIRUS, KERJA, Kuda TROJAN, ATAU KOD LAIN YANG MENGELAKKAN HARTA ATAU HARTANAH YANG HILANG. APWASI TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN, PERISIAN, BAHAN, PRODUK, ATAU PERKHIDMATAN ONLINE INI AKAN TIDAK BERGANGGU ATAU BEBAS KESILAPAN ATAU BAHAGIAN APA KESAN DALAM PERKHIDMATAN ONLINE, PERISIAN, BAHAN, PRODUK, ATAU PERKHIDMATAN AKAN DIBETULKAN.

TANPA MEMBATASKAN PERMULAAN, KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA (A) LAMAN KELAS, KANDUNGAN, ATAU KURSUS ONLINE AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU PENGHARGAAN ANDA ATAU MENCAPAI TUJUAN YANG DIPERLUKAN, (B) KELAS YANG DITETAPKAN ATAU TIDAK ADA LAGI LAINNYA TIDAK TERGANGGU, SELESAI, SELAMAT ATAU BEBAS RALAT, (C) MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN KELAS ATAU KURSUS ONLINE, SEPERTI PERKHIDMATAN BILIK CHAT, AKAN TEPAT, SELESAI, SEMASA, SELESAI, SELESAI, TIDAK SELESAI, SELESAI DAPAT DIPERCAYAI, ATAU (D) YANG BERKESAN DALAM ATAU DI LAMAN KELAS ATAU KANDUNGAN AKAN DIPERBAIKI. ANDA MENGAMALKAN SEMUA RISIKO Cedera PERIBADI, TERMASUK KEMATIAN DAN KEROSAKAN KEPADA HARTA PERIBADI, BERKESAN DARI PENGGUNAAN KURSUS DAN KANDUNGAN ONLINE.

HAD LIABILITI

DALAM TIADA PERISTIWA YANG AKAN APWASI DAN PEMILIKNYA, DAN SETIAP PEGAWAI RESPEKTIF MEREKA, PENGARAH, PEKERJA, SUBONTRAKTOR, EJEN, PEMIMPIN, PEMEGANG, AFFILIATE ATAU SUBSIDIARI, BERTANGGUNGJAWAB, ANTIFIKASI, LANGSUNG, LANGSUNG DARI KEUNTUNGAN HILANG, DATA HILANG ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN YANG TELAH BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ONLINE INI, SETIAP LAMAN WEB YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN ONLINE INI, BAHAN, PERISIAN ATAU MAKLUMAT LAIN YANG TERKANDUNG DALAM SESIAPA ATAU SEMUA, BENTUK TINDAKAN, APABILA BERDASARKAN KONTRAK, TORT (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD, NEGLIGENSI) ATAU SEBARANG TEORI UNDANG-UNDANG LAIN DAN MANA ATAU TIDAK DIBERIKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. BEBERAPA NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEROSAKAN INSIDENAL ATAU SAMBUNGAN, JADI PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN DI ATAS TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.

APABILA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE ANDA ADALAH DALAM RISIKO SENDIRI, JIKA APWASI HARUS MEMILIKI TANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KERUGIAN, KEROSAKAN ATAU KEROSAKAN YANG TELAH BERKAITAN DENGAN ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE ANDA, APLASI AGAMA TOTAL SEMUA TUNTUTAN TIDAK AKAN MELEBIHI KURANG DARI $ 500 ATAU JUMLAH YURAN YANG DIBAYAR UNTUK APWASI OLEH ANDA ATAU ORGANISASI YANG BERLANGGANAN ANDA BAGI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ONLINE YANG BERLAKU DALAM MENDAPAT ENAM (6) BULAN. ANDA MENGAKUI BAHAWA MENGHADAPI PERJANJIAN ANDA TERHADAP PEMBATASAN, APWASI DAN PEMILIKNYA TIDAK AKAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN ONLINE ATAU BAHAN YANG DIPEROLEH DI SINI.

BERHUBUNG KE LAMAN LAIN

Tapak Kelas mungkin mengandungi pautan ke halaman di laman web lain ("Laman Terpaut"), dan Laman Terpaut itu mungkin mengandungi kandungan atau menawarkan produk dan / atau perkhidmatan untuk dijual. APWASI tidak mengarang, menyunting, mengawal, atau memantau Laman Berkaitan ini. Anda mengakui dan bersetuju bahawa (a) kami tidak bertanggung jawab atas ketepatan atau ketersediaan maklumat yang disediakan oleh Laman Berkaitan, dan (b) kami tidak mengawal atau menyokong penaja Laman Berkaitan tersebut atau kandungan, produk, iklan, atau lain-lain bahan yang dibentangkan di Laman Berkaitan seperti itu. Kami boleh membuang mana-mana Tapak Terpaut dari Laman Kelas pada bila-bila masa dengan alasan apa pun atau tanpa alasan.

APWASI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH ANDA DENGAN PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN BERKAITAN ATAU UNTUK SETIAP TANGGUNGJAWAB YANG TERSEBUT DARIPADA PERWAKILAN ATAU MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI LAMAN YANG BERKAITAN.

Kami menghargai bahawa Laman Berkaitan mungkin mengandungi bahan di mana pengendali Laman Berkaitan mempunyai hak harta intelek. Kami menghormati hak tersebut dan memberikan pautan untuk tujuan maklumat sahaja. Fakta bahawa kami telah menghubungkan ke mana-mana Laman Berkaitan tidak mewujudkan atau menyiratkan hubungan atau perkongsian dengan pengendali Laman Berkaitan tersebut.

PAMPASAN

Anda bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi dan menahan APWASI yang tidak berbahaya, pemberi lesennya, dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja, subkontraktor, ejen, pengganti, pegawai, anak syarikat atau anak syarikatnya, dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, sebab tindakan, tuntutan mahkamah , prosiding, kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan (termasuk kos perundangan dan perakaunan yang munasabah) yang timbul atau terhasil daripada (i) Penggunaan Perkhidmatan Dalam Talian oleh anda; (ii) Anda melanggar Perjanjian ini; (iii) maklumat atau data yang tidak lengkap atau tidak tepat yang anda berikan; (iv) penggunaan kandungan atau bahan yang tidak dibenarkan pada atau melalui Perkhidmatan Dalam Talian; atau (v) sebarang kandungan yang anda muat naik atau hantar ke Perkhidmatan Dalam Talian. Walau apa pun yang disebutkan di atas, Anda tidak diharuskan mengganti rugi APWASI terhadap tuntutan bahawa Perkhidmatan Dalam Talian, ketika digunakan untuk Penggunaan yang Sah, melanggar hak kekayaan intelektual mana-mana pihak ketiga. APWASI berhak, mengikut budi bicaranya, untuk menganggap atau mengambil bahagian, dengan perbelanjaan Anda dan Organisasi Anda, dalam penyiasatan, penyelesaian dan pembelaan terhadap sebarang tindakan atau tuntutan yang berhak mendapat ganti rugi. Tiada tuntutan akan diselesaikan tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari APWASI melainkan penyelesaian tersebut merangkumi pelepasan APWASI sepenuhnya dari semua tanggungjawab dan tidak mengandungi atau merenungkan pembayaran apa pun oleh, atau injunksi atau pengikatan lain yang sewajarnya, APWASI.

PENAMATAN HAK

Anda bersetuju bahawa APWASI, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh menyahaktifkan akaun anda atau menghentikan penggunaan Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian anda dengan alasan atau tanpa sebab, termasuk, tanpa batasan, jika APWASI percaya bahawa anda telah (a) melanggar Syarat ini Kegunaan; (b) melanggar hak harta intelek pihak ketiga; (c) diposting, dimuat naik atau dihantar Kandungan Tidak Sah ke Laman Kelas; atau (d) melanggar atau bertindak tidak sesuai dengan huruf atau semangat Syarat Penggunaan ini. Anda bersetuju bahawa sebarang penyahaktifan atau penamatan akses anda ke Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian boleh dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda dan bahawa APWASI tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang penamatan akaun anda atau Kursus Dalam Talian. Anda juga mengakui bahawa APWASI dapat menyimpan dan menyimpan maklumat anda pada sistem APWASI walau apa pun penamatan akaun anda atau Kursus Dalam Talian.

PROSEDUR PERBINCANGAN DAN TUNTUTAN PELANGGARAN HAK CIPTA

APWASI menghormati hak dan harta intelek orang lain, dan kami meminta pengguna kami melakukan perkara yang sama. Sekiranya anda percaya bahawa produk anda atau karya lain telah disalahartikan atau digunakan dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, atau hak harta intelek anda telah dilanggar, sila berikan maklumat berikut: Ejen Hak Cipta APWASI:

 • tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik produk, hak cipta atau kepentingan harta intelek lain;
 • penerangan mengenai produk, karya atau harta intelek lain yang anda tuntut telah disalahtafsirkan atau dilanggar;
 • perihalan di mana bahan yang anda tuntut memberi gambaran yang salah atau melanggar produk, karya atau harta intelek anda yang terdapat di Kursus Dalam Talian;
 • alamat anda, nombor telefon dan alamat e-mel;
 • pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik produk, karya, hak cipta atau harta intelek, atau ejennya, atau undang-undang yang berlaku; dan
 • pernyataan oleh anda, yang dibuat di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah produk, karya, hak cipta atau pemilik harta intelek atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik tersebut.

Ejen Hak Cipta APWASI untuk pemberitahuan pertikaian atau tuntutan hak cipta atau pelanggaran harta intelek lain dapat dicapai seperti berikut:
info@apwasi.com tajuk Hak Cipta

PERUNTUKAN PELBAGAI

Anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih tua, atau anak di bawah umur yang dibebaskan, atau mempunyai persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah, dan sepenuhnya mampu dan kompeten untuk memasuki terma, syarat, kewajiban, penegasan, pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan ini. Walau apa pun, anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas kerana Kursus Dalam Talian tidak ditujukan untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, jangan gunakan Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian.

APWASI boleh memindahkan atau menyerahkan sebahagian haknya secara bebas atau menyerahkan kewajipannya di bawah Syarat Penggunaan ini. Anda tidak boleh memindahkan atau menyerahkan, dengan menggunakan undang-undang atau sebaliknya, mana-mana bahagian hak anda atau menyerahkan kewajipan anda di bawah Syarat Penggunaan ini tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari APWASI.

Syarat Penggunaan ini akan diatur oleh, ditafsirkan dan dikuatkuasakan sesuai dengan undang-undang di Wilayah British Columbia Kanada, seperti yang diterapkan pada perjanjian yang dimeterai dan dilaksanakan sepenuhnya di dalam British Columbia dan tanpa memberi kesan kepada prinsip-prinsip konflik undang-undang. Anda bersetuju bahawa apa-apa tuntutan undang-undang atau tindakan lain yang dibawa oleh APWASI, anda atau pihak ketiga untuk menguatkuasakan Syarat Penggunaan ini, atau berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan Laman Kelas atau Kursus Dalam Talian, hanya akan tertakluk kepada bidang kuasa pengadilan terletak di Vancouver, British Columbia. APWASI tidak membuat pernyataan bahawa Tapak Kelas beroperasi (atau dibenarkan secara sah untuk beroperasi) di semua kawasan geografi, atau bahawa Laman Kelas, atau maklumat, perkhidmatan atau produk yang ditawarkan melalui Tapak Kelas sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain.

Mengakses Laman Kelas dari wilayah di mana Laman Kelas, atau apa-apa kandungan atau fungsi dari Laman Kelas atau bahagiannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada fungsi yang dibincangkan dalam Dasar Privasi, adalah haram dilarang. Sekiranya anda memilih untuk mengakses Laman Kelas, anda bersetuju dan mengakui bahawa anda melakukannya atas inisiatif anda sendiri dan atas risiko anda sendiri dan bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku.

Sekiranya ada ketentuan dalam Syarat Penggunaan ini didapati melanggar undang-undang, tidak sah, atau dengan alasan apa pun yang tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut akan dianggap terputus dari ketentuan lain di sini, dan tidak akan mempengaruhi kesahan dan keberlakuan ketentuan yang tersisa. APWASI tidak akan bertanggung jawab di bawah Syarat Penggunaan ini sehinggalah timbul dari sebarang kegagalan APWASI untuk melaksanakan salah satu kewajipannya di bawah Syarat Penggunaan ini disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa bumi, tindakan Tuhan yang lain, perang, pergolakan saudara, terorisme , Kegagalan Internet, tindakan pemerintah atau perintah mahkamah, darurat nasional, mogok atau pertikaian buruh atau kejadian lain yang tidak berada dalam kawalan munasabah APWASI. APWASI tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan atau masalah lain yang disebabkan oleh perubahan tidak sah kepada Syarat Penggunaan ini yang dibuat dengan cara meretas atau memecahkan halaman ini.

Sebarang kelewatan atau kegagalan pihak APWASI untuk menegakkan hak di bawah Syarat Penggunaan ini yang berhak tidak akan, dalam keadaan apa pun, ditafsirkan sebagai pengabaian hak dan hak istimewa untuk melakukannya pada masa berikutnya.

Syarat Penggunaan ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan APWASI yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dinyatakan di sini, dan tidak akan diubah kecuali secara bertulis, seperti yang disiarkan di Laman Kelas oleh APWASI atau melalui penulisan khusus antara anda dan APWASI.

Segala notis yang mungkin diperlukan untuk diberikan kepada kami berdasarkan Syarat Penggunaan ini dapat dikirimkan kepada kami dengan menulis atau mengirim e-mel ke alamat berikut:

e-mel: info@apwasi.com
Tajuk bahagian di sini dipaparkan untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kesan undang-undang.
Terma Penggunaan kami terakhir dikemas kini pada 18 Junth, 2020.