Regulamin

Regulamin

Asia Pacific Wine and Spirit Institute (łącznie „my”, „nas”, „NPO” lub „APWASI”) zapewnia dostęp do witryn internetowych APWASI dostępnych pod adresem URL punktu wejścia https://www.apwasi.com oraz (każda z osobna „Witryna klasowa”, a łącznie „Witryny klasowe”) oraz do informacji, usług i innych materiałów dostępnych w Witrynach klasowych i za ich pośrednictwem (łącznie z Witrynami klasowymi, „Kursy online”), podlega warunkom opisanym w tym dokumencie („Warunki użytkowania”) oraz wszelkim innym wytycznym, zasadom lub licencjom opublikowanym w związku z Kursami online.

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Uzyskując dostęp do Witryn klasowych lub Kursów online i / lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, niezależnie od tego, czy:

 • „Gość”, co oznacza, że ​​po prostu przeglądasz Witryny klasowe, w tym między innymi za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia bezprzewodowego, lub w inny sposób korzystasz z Witryn klasowych bez rejestracji, lub
 • „Student”, co oznacza, że ​​zarejestrowałeś się w APWASI w celu uzyskania identyfikatora użytkownika i hasła użytkownika (zdefiniowanego poniżej), ukończy zadania domowe i egzaminy, jeśli ma to zastosowanie, oraz zarejestrujesz się i zapłacisz za dostęp do usług, treści i / lub certyfikat wydany przez APWASI lub jej partnerów edukacyjnych (zdefiniowany poniżej) lub
 • „Uczestnik”, co oznacza, że ​​zarejestrowałeś się w APWASI w celu uzyskania identyfikatora użytkownika i hasła użytkownika (zdefiniowane poniżej) i zamierzasz przeprowadzać audyt kursów online, tj. uczestniczyć lub przeglądać wykłady online bez dostępu do końcowych projektów lub ocen wymaganych do certyfikacji, lub odrabianie prac domowych, egzaminów lub innych prac związanych z oceną na potrzeby certyfikacji.

Termin „Użytkownik” odnosi się do Gościa, Studenta lub Uczestnika.

Jesteś upoważniony do korzystania z Witryn klasowych tylko wtedy, gdy zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów oraz warunków niniejszych Warunków użytkowania.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, NIE MOŻESZ DOSTĘPOWAĆ ANI KORZYSTAĆ Z STRON KLASY LUB KURSÓW ONLINE. AKCEPTACJA APWASI JEST WYRAŹNIE UWARUNKOWANA PO ZGODZIE NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, Z WYŁĄCZENIEM WSZYSTKICH INNYCH WARUNKÓW.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania według własnego uznania w dowolnym momencie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszych Warunków użytkowania wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu przez APWASI w Witrynie zajęć. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach lub modyfikacjach niniejszych Warunków użytkowania, ale jesteś odpowiedzialny za okresowe przeglądanie najbardziej aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

Dalsze korzystanie z Witryn klasowych lub Kursów online oznacza akceptację wszelkich zmian lub modyfikacji wprowadzonych przez nas do niniejszych Warunków użytkowania.

KONTA UŻYTKOWNIKÓW I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW;

PARTNERZY EDUKACYJNI

Chociaż każdy Odwiedzający może przeglądać Witryny klasowe, aby korzystać z Witryn klasowych i brać udział w Kursach online, należy wybrać identyfikator logowania („ID użytkownika”) i hasło użytkownika („Hasło użytkownika”), które jest unikalne i całkowicie różni się od Twojej nazwy użytkownika (łącznie „konto użytkownika”). Zgadzasz się, że nigdy nie ujawnisz ani nie udostępnisz dostępu lub dostępu do informacji o swoim Koncie użytkownika osobom trzecim z jakiegokolwiek powodu.

Podczas zakładania konta użytkownika możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, w tym między innymi imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. W celu potwierdzenia Twojej tożsamości mogą być wymagane dodatkowe informacje. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszystkie podane przez Ciebie informacje są dokładne, aktualne i kompletne oraz że będziesz utrzymywać i aktualizować swoje informacje, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli jakiekolwiek dostarczone przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryn klasowych i rejestracji w Kursach online.

Oprócz procesu rejestracji, w ramach korzystania z Witryn klasowych lub uczestnictwa w Kursach online, możemy uzyskać pewne informacje o Tobie i Twoich wynikach w Kursach online. Niektóre z tych informacji mogą być danymi osobowymi. Możemy wykorzystywać, utrzymywać i przechowywać te informacje w celu świadczenia określonych usług teraz iw przyszłości, a także możemy udostępniać takie informacje stronom trzecim w związku z takimi usługami. Na przykład, jak bardziej szczegółowo opisano w naszej Polityce prywatności, możemy udostępniać określone materiały lub informacje o Tobie stronom trzecim, w tym Twoje oceny / oceny na naszych zajęciach.

Nasza Polityka prywatności dalej wyjaśnia, w jaki sposób traktujemy informacje zebrane i otrzymane od Ciebie podczas korzystania z kursów online. Nasza Polityka prywatności zostaje niniejszym włączona do niniejszych Warunków użytkowania przez odniesienie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką w celu ujawnienia informacji dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

Witryny klasowe są dostępne dla każdego użytkownika. Jednak dostęp do kursów online jest ograniczony do Uczestników lub Studentów, którzy mają zarejestrowane Konto Użytkownika. Rejestrując się, zgadzasz się, że:

 • jesteś zarejestrowany na kurs tylko raz i nie będziesz zakładać wielu kont użytkowników; i
 • będziesz przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania.

Dodatkowe wymagania dotyczą Studentów. Jako Student, oprócz powyższych punktów, zgadzasz się, że:

 • rejestrujesz się z zamiarem odbycia zajęć online, odrabiania zadań domowych, zdawania i składania egzaminów oraz innych czynności związanych z zajęciami;
 • jeśli bierzesz udział w kursie online w celu uzyskania punktów akademickich lub certyfikacji jako student lub w inny sposób za pośrednictwem partnera edukacyjnego, takiego jak akredytowane uniwersytety i inne instytucje edukacyjne, sponsorzy korporacyjni oraz fundacje i instytucje non-profit (każdy z nich jest „partnerem edukacyjnym” ), wszelkie takie punkty lub certyfikaty mogą być przyznawane wyłącznie bezpośrednio przez Partnera Edukacyjnego na podstawie jego własnych zasad i procedur, a Partner Edukacyjny może wymagać od Ciebie rejestracji lub zapisania się na Partnera Edukacyjnego w celu uzyskania punktów lub certyfikatu; iw żadnym przypadku APWASI nie będzie mieć żadnych uprawnień ani odpowiedzialności w związku z przyznaniem punktów akademickich lub certyfikatów udzielonych przez partnera edukacyjnego w ramach dowolnego kursu online;
 • jeśli nie bierzesz udziału w kursie online w celu uzyskania punktów akademickich lub certyfikatu zapewnianego przez partnera edukacyjnego, to pod warunkiem, że twoje zadowalające wyniki zostaną określone według wyłącznego uznania APWASI, możesz otrzymać zweryfikowany certyfikat ukończenia po zakończeniu odpowiedniego kursu online („Zweryfikowany certyfikat”) i przyjmujesz do wiadomości, że żaden taki przyznany Zweryfikowany certyfikat nie może być powiązany z żadną uczelnią, uniwersytetem, firmą ani inną instytucją certyfikującą i nie może zastępować kursu odbywanego z partnerem edukacyjnym ani przekazywać zaliczenie akademickie lub certyfikat dowolnego partnera edukacyjnego;
 • przyjmujesz do wiadomości, że instruktorzy jakiegokolwiek kursu online nie będą zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek prób uzyskania uznania kursu przez jakąkolwiek akredytowaną lub inną instytucję edukacyjną; i będziesz przestrzegać poniższych Zasad zachowania uczniów.

Kursy online objęte certyfikacją z witryny APWASI kwalifikują się do zwrotu kosztów na warunkach określonych w sekcji „Warunki płatności” poniżej. Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, nie będziesz już otrzymywać certyfikatu ani usług powiązanych z kursem.

JEŚLI NIE KWALIFIKUJESZ SIĘ, NIE MOŻESZ UCZESTNICZYĆ W KURSACH ONLINE.

APWASI może udostępniać określone kursy online studentom i uczestnikom we współpracy z partnerami edukacyjnymi lub w ich imieniu. Dostęp do takich kursów online może być zapewniony za pośrednictwem pojedynczego konta użytkownika. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że każdy kurs online powiązany z partnerem edukacyjnym może podlegać warunkom, zasadom i procedurom odpowiedniego partnera edukacyjnego oprócz warunków, zasad i procedur APWASI. Bez ograniczania powyższego, jeśli jesteś studentem zarejestrowanym lub zapisanym do partnera edukacyjnego lub w inny sposób uczęszczasz na kurs online w celu uzyskania punktów lub certyfikacji za pośrednictwem tego partnera edukacyjnego, potwierdzasz i zgadzasz się, że (a) partner edukacyjny może mają własne warunki, zasady lub procedury dotyczące uprawnień do udziału w kursie online, udziału w kursie online, wymagań lub warunków wstępnych do otrzymania zaliczenia lub certyfikacji kursu online i / lub dokumentacji edukacyjnej lub studenckiej, jeśli mogą odnoszą się do Twojego udziału i wyników w Kursie Online, oraz (b) Twoje dane edukacyjne lub studenckie są przechowywane przez Partnera Edukacyjnego, w tym w celu przyznania punktów lub certyfikacji, a nie tylko APWASI.

APWASI i instruktorzy Kursów Online zastrzegają sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub zmiany harmonogramu tematów Kursów Online, a także wartości punktowej lub wagi zadań, testów, quizów, egzaminów, projektów i innych podobnych ocen postępów . Weryfikowany Certyfikat zostanie przyznany, według wyłącznego uznania APWASI i instruktorów Kursów Online, Studentom, którzy ukończyli kurs w sposób satysfakcjonujący APWASI. Uczestnicząc w Kursach online, Studenci potwierdzają, że APWASI i instruktorzy zachowują prawo i możliwość dostosowywania, modyfikowania lub korygowania kursów online w zakresie, w jakim APWASI i instruktorzy uznają to za stosowne

POLITYKA POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA

W zakresie, w jakim jesteś zarejestrowany lub zapisany jako student lub w inny sposób uczęszczasz do partnera edukacyjnego lub innej instytucji, która ma własne zasady dotyczące zachowania uczniów i / lub pracowników lub „kodeks honorowy”, warunki te mają zastosowanie do Ciebie jako student i / lub pracownik takiej instytucji. Ponadto, o ile poniższe postanowienia nie są sprzeczne z taką polityką lub kodeksem honorowym, każdy Użytkownik Kursów Online zgadza się, że:

 • nie będzie nękać innych Uczniów, Uczestników ani Gości;
 • nie będzie oszukiwać w zadaniach domowych ani egzaminach z kursów online;
 • nie będzie publikować w Internecie żadnych Zabezpieczonych Materiałów Testowych (zgodnie z definicją poniżej);
 • nie będzie udostępniać rozwiązań dotyczących zadań domowych lub egzaminów; i
 • niezwłocznie powiadomi instruktorów, jeśli dowie się, że jakikolwiek inny użytkownik oszukuje lub narusza niniejsze Warunki użytkowania.

Jako warunek uzyskania dostępu do Witryn z klasami i / lub korzystania z Kursów online, zgadzasz się nie (a) reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych żadnej części Kursów online innych niż wyraźnie dozwolone w niniejsze Warunki użytkowania; (b) używać nazwy APWASI, znaków towarowych, znaków usługowych lub innych materiałów w związku z lub w celu przesyłania niezamówionych komunikatów lub wiadomości e-mail; (c) używać dowolnych, zautomatyzowanych lub elektronicznych środków o dużej objętości, aby uzyskać dostęp do Witryn klasowych (w tym między innymi robotów, pająków lub skryptów); (d) oprawiać Witryny klasowe, umieszczać wyskakujące okienka na swoich stronach lub w inny sposób wpływać na wyświetlanie jej stron; (e) fałszywie podawać, podszywać się lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoją tożsamość, w tym między innymi posługiwać się pseudonimem lub fałszywie przedstawiać powiązania z osobą lub podmiotem w przeszłości lub obecnie; (f) wymuszać nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia źródła jakiejkolwiek komunikacji przesyłanej za pośrednictwem kursów online; lub (g) kolidować z Kursami online lub serwerami lub sieciami połączonymi z Kursami online lub zakłócać ich działanie, ani też nie przestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci połączonych z Kursami online.

Ponadto użytkownik nie może publikować, przesyłać, przesyłać ani w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Witryn klasowych lub Kursów online żadnych treści, komunikatów ani innych informacji (łącznie „Treść nieautoryzowana”):

 • które są obsceniczne, oszukańcze, nieprzyzwoite lub zniesławiające, znieważają, nękają, dyskryminują innych lub grożą innym;
 • który zawiera wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, boty anulujące lub inne urządzenia blokujące lub inne szkodliwe komponenty, które mają lub mogą uszkodzić, szkodliwie zakłócać, potajemnie przechwytywać lub wywłaszczać jakikolwiek system, dane lub informacje osobiste;
 • że nie masz prawa ujawniać ani udostępniać na podstawie żadnego prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje poufne lub zastrzeżone i poufne informacje, które zostały zdobyte lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub na mocy umów o zachowaniu poufności);
 • który obejmuje dowolne, zautomatyzowane lub elektroniczne środki dostępu do Witryn klasowych o dużej objętości (w tym między innymi roboty, pająki lub skrypty);
 • które naruszają prawa autorskie, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo do reklamy lub inną własność intelektualną lub prawa własności osób trzecich;
 • które naruszają prawa innych Użytkowników Witryn klasowych; lub
 • które naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe lub w inny sposób propagują lub zachęcają do jakiejkolwiek nielegalnej działalności.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ APWASI

Witryny klasowe są własnością i są obsługiwane przez APWASI. APWASI zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i od czasu do czasu do modyfikacji, zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Witryn klasowych lub jakiejkolwiek ich części, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że APWASI nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenia lub zaprzestanie prowadzenia Witryn klasowych lub jakiejkolwiek ich części. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowane jako zobowiązujące APWASI do utrzymywania i wspierania Witryn klasowych lub jakiejkolwiek ich części w okresie obowiązywania niniejszych Warunków użytkowania.

Cała zawartość lub inne materiały dostępne w Witrynach klasowych lub za pośrednictwem Kursów online, w tym między innymi lekcje online, lekcje wideo, quizy, materiały prezentacyjne, zadania domowe, zadania programistyczne, programy, kod i inne obrazy, tekst, układy, aranżacje, wyświetlacze, ilustracje, dokumenty, materiały, klipy audio i wideo, HTML i pliki (łącznie zwane „Treścią”) stanowią własność APWASI, jeśli mają oni publiczne prawo do korzystania z tych materiałów i lub uzyskali prawo do wykorzystują takie informacje i / lub podmioty stowarzyszone lub licencjodawcy i są chronione prawem autorskim, patentami i / lub innymi prawami własności intelektualnej zgodnie z prawem kanadyjskim i zagranicznym.

Logo APWASI, znaki towarowe i znaki usługowe, które mogą pojawiać się w Witrynach klasowych („Znaki”), są własnością APWASI i są chronione prawem kanadyjskim i zagranicznym. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane w witrynach klasowych, z podaniem lub bez, są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo odpowiednich właścicieli. Ponadto elementy Witryn klasowych są chronione przez strój handlowy i inne federalne i stanowe prawa własności intelektualnej i nie mogą być kopiowane, reprodukowane, pobierane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób w całości lub w części bez wyraźnej pisemnej zgody APWASI.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania, nie możesz kopiować, sprzedawać, wyświetlać, reprodukować, publikować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie w jakikolwiek sposób Witryn klasowych, kursów online ani jakichkolwiek innych Zadowolony. Nie możesz odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób uzyskiwać dostępu do kodu źródłowego oprogramowania, które może być używane do obsługi Kursów online. Od czasu do czasu APWASI może umieszczać oprogramowanie, kod, instrukcje lub inne takie informacje w Treści lub materiałach dotyczących Kursów Online; wszelkie takie informacje są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, wyłącznie w celach instruktażowych i podlegają poniższym punktom Wyłączenie gwarancji i Ograniczenie odpowiedzialności oraz innym warunkom zawartym w niniejszym dokumencie. Jakiekolwiek wykorzystanie takich informacji w celach komercyjnych jest surowo zabronione. APWASI i / lub jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, do witryn klasowych, kursów online, treści i znaków.

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z WITRYN ZAJĘĆ I KURSÓW ONLINE

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania, APWASI niniejszym przyznaje użytkownikowi swobodnie odwoływalne, ogólnoświatowe, niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu ograniczone prawo i licencję (a) na dostęp, wewnętrzne użytkowanie i wyświetlanie Witryn klasowych i Online Kursy, w tym Treści, odbywają się w Twojej lokalizacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do udziału w Kursach online zgodnie z niniejszym upoważnieniem. Musisz przestrzegać wszystkich informacji o prawach autorskich lub ograniczeń zawartych w Witrynach klasowych lub Treściach. Nie możesz usuwać żadnych informacji, informacji prawnych lub zastrzeżonych z Witryn klasowych lub Treści.

TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Tam, gdzie ma to zastosowanie, Kursy online mogą zapewniać możliwość przesyłania postów na forum, dyskusji użytkowników, stron profilowych oraz innych treści i mediów do interakcji społecznościowych lub pewnych informacji i materiałów do wykorzystania w Witrynach klasowych lub Kursach online, np. Pytania , hipotetyczne, przykłady itp. (łącznie „Treści użytkownika”). APWASI nie rości sobie praw własności do jakichkolwiek Treści użytkownika, które możesz przesłać lub udostępnić w celu włączenia do Witryn klasowych lub Kursów online. W związku z powyższym, z zastrzeżeniem licencji udzielonej APWASI poniżej, Użytkownik będzie jedynym i wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Treściach Użytkownika.

W odniesieniu do wszelkich Treści użytkownika, które przesyłasz do APWASI (w tym w celu umieszczenia na Stronach klasowych lub Kursach online) lub które są w inny sposób udostępniane APWASI, niniejszym udzielasz APWASI nieodwołalnej, światowej, wieczystej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji używać, rozpowszechniać, powielać, modyfikować, dostosowywać, publicznie wykonywać i publicznie wyświetlać takie Treści użytkownika na Witrynach klasowych lub w Kursach online lub w inny sposób wykorzystywać Treści użytkownika, z prawem do udzielania sublicencji na takie prawa (na wielu poziomach), dla dowolnego cel (w tym do dowolnego celu komercyjnego); z tym wyjątkiem, że w odniesieniu do Treści użytkownika obejmującej podtytuł, podpis lub tłumaczenie Treści, zgadzasz się, że licencja udzielona APWASI powyżej będzie miała charakter wyłączny. APWASI zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści użytkownika w dowolnym czasie iz dowolnego powodu.

W zakresie, w jakim dostarczasz Treści użytkownika, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) masz wszystkie niezbędne prawa, licencje i / lub zezwolenia na dostarczanie takich Treści użytkownika i zezwalasz APWASI na korzystanie z takich Treści użytkownika, jak podano powyżej, (b) takie Treści użytkownika są dokładne i racjonalnie kompletne, (c) w stosunkach między użytkownikiem a APWASI użytkownik ponosi odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat stron trzecich związanych z dostarczeniem i wykorzystaniem takich Treści użytkownika oraz (d) takie Treści użytkownika nie są i nie będzie naruszać ani sprzeniewierzać praw osób trzecich ani stanowić oszukańczych oświadczeń, wprowadzenia w błąd ani nieuczciwych praktyk biznesowych.

W odniesieniu do wszelkich przesyłanych Treści użytkownika zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, w tym między innymi zasad dotyczących postępowania online i dopuszczalnych treści. W szczególności zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z Kanady lub kraju, w którym mieszkasz.

KORZYSTANIE Z DOSTARCZONYCH METOD KOMUNIKACJI I ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI

Kursy online mogą zapewniać możliwość publikowania wiadomości na forach użytkowników lub na stronach z recenzjami użytkowników, wchodzenia do pokojów rozmów lub wysyłania podobnych wiadomości i komunikacji do zewnętrznych dostawców usług, innych użytkowników i / lub APWASI. Zgadzasz się używać metod komunikacji dostępnych w Kursach Online wyłącznie w celu wysyłania komunikatów i materiałów związanych z tematem, dla którego APWASI dostarczyła metodę komunikacji, a ponadto zgadzasz się, że cała taka komunikacja przez Ciebie będzie podlegać i regulowana przez niniejsze Warunki Posługiwać się. Korzystając z którejkolwiek z metod komunikacji dostępnych w Kursach online, potwierdzasz i zgadzasz się, że (a) wszystkie metody komunikacji stanowią publiczne, a nie prywatne środki komunikacji między Tobą a drugą stroną lub stronami, (b) komunikaty wysyłane do lub otrzymane od zewnętrznych usługodawców lub innych stron trzecich nie są popierane, sponsorowane ani zatwierdzane przez APWASI w jakikolwiek sposób (chyba że APWASI wyraźnie stwierdzi inaczej) oraz (c) komunikaty nie są wstępnie sprawdzane, poddawane przeglądowi końcowemu, sprawdzane, archiwizowane ani w inny sposób monitorowane przez APWASI w jakikolwiek sposób, chociaż APWASI zastrzega sobie prawo do tego w dowolnym momencie, według własnego uznania, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Dodatkowo, poprzez takie metody komunikacji, APWASI może udostępniać Państwu określone rodzaje usług. Na przykład APWASI może udostępnić Ci, w ramach Twojego udziału w Kursie Online, usługi czatu, które umożliwiają komunikację z pracownikami APWASI, abyś mógł zadawać pytania dotyczące materiałów akademickich w Kursie Online lub doświadczenia w Witrynach klasowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie usługi (np. Usługi pokojów rozmów) mogą być monitorowane lub rejestrowane do celów kontroli jakości oraz że informacje lub materiały dostarczane w ramach usług są uważane za „Treści” zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i są dostarczane w celach edukacyjnych tylko do celów.

ZASADY PŁATNOŚCI

Aby zakupić jakiekolwiek usługi lub produkty oferowane przez APWASI za pośrednictwem Witryn klasowych, musisz mieć dostęp do Internetu i aktualną, ważną akceptowaną metodę płatności, jak wskazano podczas rejestracji („Metoda płatności”). Wyrażasz zgodę na przechowywanie przez APWASI lub jej zewnętrznego dostawcę płatności informacji o płatnościach. Zgadzasz się również płacić za produkty, które kupujesz za pośrednictwem Witryn klas APWASI w terminie ich wymagalności.

POLITYKA REKLAMACJI

APWASI dba o satysfakcję klienta. Zgodnie z naszą polityką wszyscy użytkownicy mogą informować Firmę o wszelkich problemach, jakie mogą mieć. Odpowiemy na wszystkie problemy klientów w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub skargi, będziemy wdzięczni za Twoją opinię i wkład. Prosimy o przesłanie skarg lub przemyśleń na adres info@apwasi.com.

Zasady zwrotu kosztów

WAŻNA UWAGA: Nie będziesz uprawniony do zwrotu kosztów, jeśli produkt firmy APWASI został anulowany lub nie jest już dostępny z powodu naruszenia Warunków użytkowania APWASI. APWASI nie ma POLITYKI ZWROTU PIENIĘDZY na kursach zakupionych i zapisanych przez studentów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI APWASI

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób APWASI i jej agenci („APWASI”) traktują informacje, które nam przekazujesz lub które w inny sposób zbieramy. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również wybory dotyczące korzystania, dostępu i poprawiania danych osobowych. „Ty” oznacza osobę lub podmiot korzystający z Usługi. „Usługa” to możliwości kształcenia i szkolenia oferowane za pośrednictwem dowolnej witryny internetowej lub aplikacji oferowanych przez APWASI. „Dane osobowe” obejmują informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie, a także dane osobowe od Emitentów (zdefiniowane poniżej) i Usługi stron trzecich (zdefiniowane poniżej).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze najszersze potencjalne wykorzystanie Twoich danych osobowych, chociaż w rzeczywistości możemy wykorzystywać znacznie mniej. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Żadne prawo nie wymaga od Ciebie podawania nam swoich danych osobowych. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, ale może to uniemożliwić Ci później korzystanie z Witryny i Usługi. Po wycofaniu zgody usuniemy Twoje Dane Osobowe, jednak takie wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

APWASI gromadzi Dane osobowe, gdy zdecydujesz się przesłać je za pośrednictwem poczty e-mail, formularza online lub innej metody. Zbieramy również informacje za pomocą plików cookie (szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Korzystanie z plików cookie przez APWASI” poniżej).

APWASI prowadzi również dziennik niektórych informacji dotyczących odwiedzających nasze strony internetowe, w tym między innymi adres protokołu internetowego („IP”) (numeryczny adres internetowy komputera), strony internetowe osób trzecich, z których odwiedzający uzyskują dostęp do naszej witryny, rodzaje przeglądarek internetowych używane i przeglądane strony. Takie informacje mogą być traktowane jako dane osobowe.

Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

SERWIS APWASI

Usługa jest internetową, hostowaną platformą przeznaczoną do dostarczania edukacji online osobom, firmom i organizacjom, które subskrybują usługę.

Możemy przekazywać Twoje dane zaufanym partnerom, którzy pracują w imieniu lub z APWASI na podstawie umów o zachowaniu poufności, aby pomóc APWASI świadczyć Usługę. Mogą również pomóc APWASI w komunikowaniu się z Tobą na temat Usługi oraz ofert APWASI i naszych partnerów, jeśli udzieliłeś nam odpowiednich pozwoleń.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ

Podczas rejestracji lub korzystania z Usługi możesz zostać poproszony o podanie nam informacji o sobie, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podczas konfigurowania ustawień konta możesz wprowadzić dodatkowe informacje o sobie. Możesz także wybrać ustawienia konfiguracyjne użytkownika określające wygląd i działanie Serwisu. Czasami możesz również wysłać nam wiadomość e-mail, która może zawierać nie tylko Twój adres e-mail, ale także inne informacje o Tobie, w tym adres domowy lub służbowy, numery telefonów lub dane konta. Informacje, które nam przekazujesz, mogą również obejmować oświadczenia składane w Serwisie, takie jak opinie, recenzje usług lub inne oświadczenia, które mogą Cię zidentyfikować.

Przekażemy Ci identyfikator użytkownika (adres e-mail) i e-mail aktywujący konto, abyś mógł uzyskać dostęp do Usługi i utworzyć „profil” użytkownika do użytku, jak opisano poniżej. Kiedy po raz pierwszy logujesz się do Serwisu, zostanie wyświetlony Twój profil, który zawiera przekazane nam informacje. Będziesz mógł zaktualizować lub poprawić dowolne dane kontaktowe w swoim profilu. Możesz otrzymywać pewne wiadomości e-mail związane z korzystaniem z Usługi. Twoje informacje kontaktowe są również dodawane do katalogu APWASI z obecnymi i byłymi użytkownikami Usługi.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z Usługi, w celach obsługi klienta oraz w celu informowania Cię o aktualizacjach, modyfikacjach i innych sprawach związanych z Usługą, a także informacji o innych usługach, które oferujemy w ramach Twojej subskrypcji preferencje. Możesz odmówić otrzymywania od nas wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail niezwiązanych bezpośrednio z dostępem do Usługi lub korzystaniem z niej, wybierając łącze rezygnacji zawarte w takiej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem it@APWASI.com .

APWASI będzie również przechowywać historię Twojego dostępu do Usługi i niektórych działań podejmowanych przez Ciebie podczas uzyskiwania dostępu do Usługi, dziennik adresów IP użytkowników, witrynę zewnętrzną, z której użytkownicy uzyskują dostęp do Usługi, rodzaj używanych przeglądarek internetowych aby uzyskać dostęp do Usługi i ustawień przeglądarki, które mogą mieć wpływ na wydajność Usługi (łącznie „Informacje o dzienniku użytkowania”). W celu utrzymania i ulepszania wydajności i bezpieczeństwa Usługi, APWASI może wykorzystywać Informacje dziennika użytkowania, informacje o przeglądarce użytkownika i inne ustawienia komputera lokalnego. Możemy również wykorzystywać Informacje dziennika użytkowania, aby dostosować naszą komunikację na temat Usługi i kontaktować się z Tobą w związku ze świadczeniem pomocy. Możemy również gromadzić informacje dziennika użytkowania w celu tworzenia lub publikowania analiz statystycznych i raportów dotyczących korzystania z Usługi. Nie upoważnimy do publikacji Danych osobowych żadnego użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody takiej osoby.

Informacje o Tobie otrzymane z aplikacji mobilnej

Gdy pobierasz i korzystasz z Usługi za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, automatycznie gromadzimy informacje o rodzaju używanego urządzenia, wersji systemu operacyjnego, identyfikacji użytkownika i identyfikatorze urządzenia.

Możemy wysyłać Ci powiadomienia push. Możesz wyłączyć powiadomienia push na poziomie urządzenia.

DODATKOWE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SERWISOWYCH

Oprócz opisanych powyżej zastosowań informacji otrzymanych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, APWASI wykorzystuje i, w określonych przypadkach, udostępnia Twoje informacje:

Aby zapewnić wsparcie lub inne usługi, o które prosiłeś, oraz aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Angażowanie się w transakcje z Tobą, w tym kontaktowanie się z Tobą w sprawie Twojego konta lub transakcji.

W celu przetwarzania transakcji APWASI może wykorzystywać podane przez Ciebie informacje finansowe, dotyczące karty kredytowej i płatności. APWASI może potrzebować udostępnić niektóre z tych informacji dostawcom, firmom kurierskim, izbom rozliczeniowym kart kredytowych i innym stronom trzecim w celu zakończenia transakcji.

Aby powiadomić Cię o odpowiednich możliwościach, takich jak nowe wersje produktów i rozwój usług, powiązane fakty lub programy, które mogą być dla Ciebie istotne.

Udostępnianie forów internetowych i sieci społecznościowych. Serwis umożliwia użytkownikom uczestniczenie w interaktywnych dyskusjach oraz zamieszczanie komentarzy i innych treści. Pamiętaj, że wszelkie udostępniane informacje mogą stać się publicznie dostępne.

Aby poprawić jakość i ułatwić korzystanie z Usługi.
Obsługi Serwisu przy pomocy osób trzecich. APWASI może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, takich jak usługi hostingowe i twórcy oprogramowania, w celu wsparcia działania Usługi. Czyniąc to, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że ​​tacy dostawcy usług wdrożą odpowiednie środki ochrony prywatności i bezpieczeństwa zgodne z niniejszą Polityką prywatności, aby zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem Twoich danych. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia nam tych usług.

Aby zachować zgodność z wymogami prawnymi. Ponadto możemy również ujawnić informacje o Tobie zgodnie z wymogami prawa, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub innego procesu prawnego, jeśli w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu wyegzekwowania naszych praw lub ochrony naszych działań lub użytkowników lub innych osób. dochodzenie w sprawie oszustw lub w odpowiedzi na procesy prawne lub dochodzenie rządowe zgodnie z naszą wewnętrzną polityką dostępu organów rządowych lub w nagłych okolicznościach w odpowiedzi na postrzegane znaczące zagrożenie dla zdrowia lub mienia osoby.

GENERAŁ

USŁUGI OPARTE NA LOKALIZACJI

Urządzenie, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny lub Usługi, może udostępniać nam Twoją lokalizację. Informacje te mogą być udostępniane, jeśli lokalizacja jest istotna dla ukończenia zajęć.

BEZPIECZEŃSTWO

APWASI podejmuje odpowiednie i uzasadnione środki ostrożności w celu wdrożenia odpowiednich procedur administracyjnych i technicznych w celu ochrony bezpieczeństwa Danych osobowych dostarczanych lub generowanych za pośrednictwem Usługi. Umożliwiamy osobom pracującym dla nas dostęp do Twoich danych i wykorzystywanie ich wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Chronimy bezpieczeństwo Twoich informacji podczas transmisji za pomocą oprogramowania Transport Layer Security (TLS) i Secure Sockets Layer (SSL) lub innej technologii szyfrowania, która szyfruje wprowadzane informacje. W stosownych przypadkach zaciemniamy i / lub szyfrujemy informacje w naszych systemach i / lub podczas przesyłania informacji. APWASI regularnie sprawdza protokoły kryptograficzne, których używa w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Ze względu na naturę internetu i z innych powodów nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, dlatego powinieneś podjąć środki ostrożności, aby je chronić, gdy jesteś w Internecie, na przykład często zmieniając hasła, używając kombinacji liter i cyfr, gdy tworzenie haseł, korzystanie z bezpiecznej przeglądarki i wylogowywanie się z Usługi po zakończeniu korzystania z udostępnionego komputera.

STRONY OSÓB TRZECICH

Usługa może zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas zarządzane, i, jak opisano powyżej, możesz korzystać z niektórych Usług stron trzecich w związku z edukacją oferowaną za pośrednictwem Usługi. APWASI nie ma kontroli nad tymi Usługami stron trzecich, a Twoje interakcje z tymi stronami trzecimi podlegają ich polityce prywatności i warunkom użytkowania.

INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ PROTOKOŁY ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ I WEB BEACONS

Możemy gromadzić informacje o Tobie i korzystaniu przez Ciebie z Usługi za pośrednictwem protokołów komunikacji elektronicznej, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, plików cookie, wbudowanych adresów URL, znaczników pikselowych i powiązanych urządzeń lub technologii.

Tak jak w przypadku większości witryn internetowych, pewne informacje o Twoich wizytach są generowane i przechowywane automatycznie. Takie informacje mogą obejmować: informacje o routingu sieci (na przykład, skąd pochodzisz); informacje o sprzęcie (na przykład typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki); Adres IP oraz daty i godziny Twoich wizyt.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do informowania Cię o innych usługach APWASI, które mogą Cię zainteresować, oraz do zbierania od Ciebie informacji zwrotnych.

UŻYWANIE „COOKIES” w APWASI

Plik cookie to niewielka informacja, wysyłana przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej, która jest przechowywana na Twoim komputerze, aby można ją było później odczytać, umożliwiając serwerowi jednoznaczną identyfikację przeglądarki. Niektóre pliki cookie mogą pozostać na komputerze użytkownika po opuszczeniu przez niego Witryny. Większość przeglądarek zapewnia informacje na temat plików cookie i kontrolę nad nimi, w tym funkcję rezygnacji z korzystania z plików cookie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię, kiedy plik cookie jest używany, i akceptował go lub odrzucał. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub akceptowała tylko pliki cookie zwrócone do serwerów źródłowych. Jednak wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie, przejdź do www.allaboutcookies.org lub odwiedź stronę www.youronlinechoices.com, która zawiera dodatkowe informacje na temat reklamy behawioralnej i prywatności w Internecie.

Nasza Witryna korzysta z plików cookie lub podobnych technologii w celu odróżnienia Cię od innych użytkowników i do zbierania informacji o Twoich preferencjach online i do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie oraz do gromadzenia danych demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. . Pomaga nam to zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszych witryn internetowych i pozwala nam ulepszać nasze witryny. Naszym głównym celem korzystania z plików cookie jest ułatwienie i usprawnienie komunikacji i interakcji między Tobą a naszymi witrynami internetowymi, ale pliki cookie mogą być wykorzystywane do innych celów. Pliki cookies Serwisu mogą gromadzić unikalny identyfikator, ustawienia konfiguracyjne użytkownika oraz informacje o profilu. APWASI wykorzystuje również pliki cookie do zbierania ogólnych informacji statystycznych o użytkowaniu i ilości, które nie obejmują danych osobowych.

KONTYNUUJĄC PRZEGLĄDANIE STRONY INTERNETOWEJ, ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE, GDY JE STOSUJEMY.

UŻYWAMY NASTĘPUJĄCYCH PLIKÓW COOKIE:

Niezbędne pliki cookie wymagane do działania naszej Witryny. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie do bezpiecznych obszarów naszej Witryny.
Analityczne / wydajnościowe pliki cookie, które zbierają informacje o sposobie korzystania z naszej Witryny. Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszej Witrynie. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej Witryny. Te pliki cookie są czasami umieszczane przez zewnętrznych dostawców usług analizy ruchu w sieci, takich jak Google Analytics.
Funkcjonalne pliki cookie, które zapamiętują dokonane przez Ciebie wybory i rozpoznają Cię po powrocie. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści, powitać Cię po imieniu i zapamiętać Twoje preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).
Pliki cookie do targetowania, które zbierają informacje o twoich zwyczajach przeglądania, takie jak odwiedzane strony i linki, które kliknąłeś. Używamy tych informacji, aby nasza Witryna internetowa była bardziej dopasowana do Twoich zainteresowań oraz, jeśli włączymy reklamy, aby reklamy były bardziej odpowiednie dla Ciebie, a także aby ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy. Te pliki cookie są zwykle umieszczane przez zewnętrzne sieci reklamowe. Zapamiętują inną odwiedzaną witrynę internetową, a informacje te są udostępniane organizacjom zewnętrznym, na przykład reklamodawcom.
Korzystamy z Google Analytics. Aby uzyskać informacje o tym, jak Google przetwarza i gromadzi informacje dotyczące tego produktu oraz jak możesz zrezygnować, odwiedź https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

APWASI i jej usługodawcy, sprzedawcy i partnerzy mogą używać śledzenia na różnych urządzeniach / w różnych kontekstach. Na przykład możesz używać wielu przeglądarek na jednym urządzeniu lub różnych urządzeń (takich jak komputery stacjonarne, smartfony i tablety), co może skutkować posiadaniem wielu kont lub profili w tych różnych kontekstach i na różnych urządzeniach. Do łączenia tych różnych kont lub profili i odpowiadających im danych z różnych kontekstów i urządzeń można wykorzystać technologię obejmującą wiele urządzeń / kontekstów.

TWOJE EUROPEJSKIE PRAWA DO OCHRONY DANYCH

Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), z pewnymi wyjątkami, masz prawo do:

Dowiedz się, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, aby uzyskać do nich dostęp i niektóre informacje na ich temat.
Poprosić o poprawienie lub usunięcie niedokładnych danych osobowych i uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
Usuń swoje dane osobowe, gdy:
Nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane;
Wycofujesz zgodę na jej przetwarzanie;
Przetworzyliśmy to niezgodnie z prawem; lub
Prawo UE lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy, wymaga usunięcia.
Ogranicz przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy:
Kwestionujesz jego dokładność (przez okres niezbędny do jej weryfikacji);
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i wolisz ograniczyć wykorzystanie danych, aby je usunąć; lub
Nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich w związku z roszczeniami prawnymi.
Uzyskaj w użytecznej formie dane osobowe, które nam przekazałeś i, jeśli jest to technicznie wykonalne, zażądaj ich przesłania bezpośrednio do innego wyznaczonego przez Ciebie kontrolera.
Złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych w państwie członkowskim.
Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z naszym głównym punktem kontaktowym ds. Prywatności, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli mieszkasz w EOG, APWASI będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

WRAŻLIWA INFORMACJA

Nie przesyłaj nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. Numerów ubezpieczenia społecznego lub innych identyfikatorów krajowych ani informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, zdrowiem, życiem seksualnym lub orientacją seksualną, informacjami genetycznymi lub biometrycznymi, tło lub przynależność do związków zawodowych).

DOSTĘP, ZACHOWANIE I USUWANIE

Na żądanie APWASI przekaże Ci informacje o tym, czy przechowujemy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. Możesz uzyskać dostęp, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, logując się na swoje konto lub kontaktując się z nami pod adresem it@APWASI.com. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie.

APWASI może przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo konto jest aktywne i tak długo, jak przechowywanie jest wymagane lub dozwolone zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub w inny sposób zgodnie z prawem. Gdy APWASI usuwa Twoje dane osobowe, APWASI zrobi to w sposób zapewniający, że nie będzie można ich odtworzyć.

PRZEGLĄDANIE DANYCH W CELU WSPARCIA

W celu świadczenia Usługi i związanego z nią wsparcia, w tym udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania, które możesz mieć, APWASI może przeglądać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe z krajów spoza EOG, które według UE mają nieodpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych, w tym z Kanady.

KORZYSTANIE PRZEZ NIELETNICH I ZGODNOŚĆ Z COPPA

Bezpłatna wersja Serwisu jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych. APWASI nie prowadzi promocji online wśród dzieci i nie gromadzi celowo żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób od dzieci poniżej osiemnastego roku życia, z wyjątkiem rozwiązania zgodnego z COPPA opisanego poniżej. Jeśli uważasz, że osoba poniżej osiemnastego roku życia ujawniła dane osobowe za pośrednictwem Usługi, w inny sposób niż za pośrednictwem rozwiązania zgodnego z ustawą COPPA, niezwłocznie zgłoś to nam, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@APWASI.com z dopiskiem „Uwaga osoby niepełnoletniej ”w temacie.

SPRAWY KORPORACYJNE

APWASI może dostarczać naszym inwestorom, partnerom i innym osobom zagregowane informacje (tj. Informacje, które nie identyfikują osobiście użytkowników) dotyczące użytkowników Serwisu. Ponadto APWASI może ujawnić Twoje Dane Osobowe następcy lub podmiotowi przejmującemu w ramach fuzji, przejęcia, reorganizacji lub innej transakcji obejmującej wszystkie lub zasadniczo wszystkie aktywa lub udziały APWASI lub działalność, do której odnosi się Usługa. Jeśli APWASI zostało sprzedane innej firmie lub połączone z inną firmą, firma ta zgodzi się przestrzegać warunków niniejszej Polityki prywatności.

Zostaniesz powiadomiony e-mailem lub wyraźnym powiadomieniem na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności, wykorzystaniu twoich danych osobowych i wyborach, które możesz mieć w odniesieniu do twoich danych osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia Twoich danych osobowych z naszych rejestrów.

AKTUALIZACJE POLITYCZNE

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać po opublikowaniu informacji o sposobie postępowania z uzyskanymi później danymi osobowymi. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym e-mailem (wysłanym na adres e-mail podany na Twoim koncie) lub za pomocą powiadomienia na tej stronie internetowej przed wejściem zmiany w życie. Prosimy o okresowe sprawdzanie daty aktualizacji na początku niniejszej Polityki prywatności, aby sprawdzić, czy są dostępne zmiany. Kontynuując korzystanie z Usługi, w tym Witryny, po opublikowaniu poprawionej wersji, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności w zakresie później nabytych Danych osobowych.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i naszych praktyk informacyjnych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@APWASI.com lub pod następującym adresem:

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG I OGRANICZENIA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że usługi APWASI, w tym płatne usługi i produkty, nie są dostępne przez cały czas i mogą obowiązywać pewne ograniczenia użytkowania. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ograniczeń i godzin dostępności. Rozumiesz również, że APWASI, według własnego uznania, może ograniczyć, zawiesić lub zakończyć korzystanie z wszystkich usług świadczonych przez APWASI związanych z programami APWASI, takich jak dostęp do kursów APWASI, usług ewaluacyjnych lub certyfikatów. Rozumiesz również, że APWASI może modyfikować lub zaprzestać świadczenia wszystkich usług związanych z jej programami według własnego uznania.

ZASADY GWARANCJI

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Witryn klasowych, Kursów online oraz całej Treści i usług dostępnych w Witrynach klasowych odbywa się na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. KURSY INTERNETOWE (W TYM JAKIEKOLWIEK TREŚCI) SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI DOMNIEMANYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. PONOSISZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I CAŁKOWITE RYZYKO ZA KORZYSTANIE Z KURSÓW ONLINE I TREŚCI.

APWASI I JEJ LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA TEJ USŁUGI INTERNETOWEJ, KORZYSTANIA, WAŻNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI ANI WYNIKÓW KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW W TEJ SERWISIE INTERNETOWYM LUB ŻADNEJ INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. USŁUGA. MATERIAŁY TEJ USŁUGI SIECIOWEJ MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE I APWASI NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW W TYM SERWISIE ONLINE. USŁUGA INTERNETOWA MOŻE SŁUŻYĆ DO DOSTĘPU I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W INTERNECIE; UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE APWASI, JEGO DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NIE OBSŁUGUJĄ ANI NIE KONTROLUJĄ INTERNETU. APWASI NIE GWARANTUJE, ŻE PLIKI DOSTĘPNE DO POBRANIA Z TEJ USŁUGI INTERNETOWEJ, JEŻELI JAKIEKOLWIEK, BĘDĄ WOLNE OD INFEKCJI, WIRUSÓW, WORMSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB INNYCH KODÓW, KTÓRE OBJAWIAJĄ SKAŻENIA LUB NISZCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI. APWASI NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA USŁUGA INTERNETOWA, OPROGRAMOWANIE, MATERIAŁY, PRODUKTY LUB USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE WSZELKIE WADY TEGO USŁUGI ONLINE, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG ZOSTANĄ POPRAWIONE.

BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO NIE GWARANTUJEMY, ŻE (A) STRONY ZAJĘĆ, TREŚCI LUB KURSY INTERNETOWE SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA ANI NIE ZREALIZUJĄ ZAMIERZONYCH CELÓW, (B) STRONY ZAJĘĆ LUB KURSY INTERNETOWE NIE SPEŁNIĄ TWOICH WYMAGAŃ LUB OCZEKIWANIA. W RAZIE NIEPRZERWANY, CZASOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, (C) INFORMACJE LUB TREŚCI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRON KLASY LUB KURSÓW INTERNETOWYCH, TAKICH JAK USŁUGI CZATOWNI, BĘDĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, AKTUALNE, BEZBŁĘDNE LUB CAŁKOWICIE BEZPIECZNE NIEZAWODNE LUB (D), KTÓRE WADY LUB NA STRONACH KLASY LUB TREŚCI ZOSTANĄ POPRAWIONE. PONOSISZ CAŁE RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA, W TYM ŚMIERCI I USZKODZEŃ WŁASNOŚCI OSOBISTEJ, PODTRZYMYWANE KORZYSTANIEM Z KURSÓW I TREŚCI ONLINE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU APWASI I JEJ LICENCJODAWCY, ANI JEJ ODPOWIEDNI OFICEROWIE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PODWYKONAWCY, AGENCI, PODWYKONAWCY, CESJE, PODMIOTY POWIĄZANE LUB PODMIOTY ZALEŻNE, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŚRODKI POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE CZY ŚRODKOWE OD UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEJ USŁUGI INTERNETOWEJ LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ USŁUGI INTERNETOWEJ, NIEZALEŻNIE OD FORMA DZIAŁANIA NA PODSTAWIE UMOWY, TORT (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZANIEDBANIE) LUB INNA TEORIA PRAWNA, O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB NIE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

GDY KORZYSTA Z SERWISU INTERNETOWEGO NA WŁASNE RYZYKO, JEŚLI APWASI POWINIEN PONOSIĆ JAKIEKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB KORZYSTANIEM Z USŁUGI INTERNETOWEJ, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ APWASI WSZYSTKIE ROSZCZENIA NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ PONIŻEJ 500 USD LUB WYSOKOŚCI OPŁAT ZAPŁACONYCH APWASI PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ORGANIZACJĘ SUBSKRYBUJĄCĄ ZA ODPOWIEDNI CZĘŚĆ USŁUG INTERNETOWYCH W CIĄGU POPRZEDNICH SZEŚCI (6) MIESIĘCY. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE BEZ UMOWY O TYM OGRANICZENIU, APWASI I JEJ LICENCJODAWCY NIE ŚWIADCZĄ USŁUG INTERNETOWYCH ANI MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH TUTAJ.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Witryny klasowe mogą zawierać łącza do stron w innych witrynach internetowych („Witryny połączone”), a te Witryny połączone mogą zawierać treści lub oferować produkty i / lub usługi na sprzedaż. APWASI nie tworzy, nie edytuje, nie kontroluje ani nie monitoruje tych połączonych witryn. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (a) nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność ani dostępność informacji udostępnianych przez Witryny połączone oraz (b) nie kontrolujemy ani nie wspieramy sponsorów takich Witryn połączonych ani treści, produktów, reklam i innych materiały prezentowane na takich połączonych witrynach. Możemy usunąć dowolne Witryny połączone z Witrynami klasowymi w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu.

APWASI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TRANSAKCJE PRZEPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN, ANI ZA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z OŚWIADCZEŃ LUB INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH NA TAKICH POWIĄZANYCH WITRYNACH.

Zdajemy sobie sprawę, że Witryny połączone mogą zawierać materiały, do których operator Witryn połączonych ma prawa własności intelektualnej. Szanujemy te prawa i podajemy linki wyłącznie w celach informacyjnych. Fakt, że połączyliśmy się z jakąkolwiek połączoną witryną, nie tworzy ani nie sugeruje żadnej relacji ani partnerstwa z operatorem takiej połączonej witryny.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić APWASI, jej licencjodawców i każdego z ich odpowiednich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, agentów, następców, cesjonariuszy, filie lub spółki zależne, przed i przed wszelkimi roszczeniami, przyczynami powództw, procesami sądowymi postępowania, straty, szkody, koszty i wydatki (w tym uzasadnione opłaty prawne i księgowe) wynikające lub wynikające z (i) korzystania przez Użytkownika z Usługi Online; (ii) naruszenie przez Ciebie niniejszej Umowy; (iii) niekompletne lub niedokładne informacje lub dane dostarczone przez Ciebie; (iv) nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek treści lub materiałów dostępnych w ramach Usługi online lub za jej pośrednictwem; lub (v) wszelkie treści, które przesyłasz lub publikujesz w usłudze online. Niezależnie od powyższego, nie masz obowiązku zwolnić APWASI z odpowiedzialności z tytułu roszczeń, że Usługa internetowa używana do Autoryzowanego użytku narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich. APWASI zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przejęcia lub udziału, na koszt Twój i Twojej organizacji, w dochodzeniu, rozliczeniu i obronie wszelkich działań lub roszczeń, do których jest uprawniona do odszkodowania. Żadne roszczenie nie zostanie rozstrzygnięte bez uprzedniej pisemnej zgody APWASI, chyba że taka ugoda obejmuje całkowite zwolnienie APWASI z wszelkiej odpowiedzialności i nie zawiera ani nie przewiduje żadnej płatności przez APWASI, nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia obowiązującego APWASI.

ZAKOŃCZENIE PRAW

Zgadzasz się, że APWASI, według własnego uznania, może dezaktywować Twoje konto lub w inny sposób zakończyć korzystanie z Witryn klasowych lub Kursów online z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi, jeśli APWASI uważa, że ​​(a) naruszyłeś niniejsze Warunki użytkowania; b) naruszył prawa własności intelektualnej osoby trzeciej; (c) opublikował, przesłał lub przekazał Nieautoryzowane treści na Witryny z zajęciami; lub (d) naruszył lub działał niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków użytkowania. Zgadzasz się, że jakakolwiek dezaktywacja lub zakończenie twojego dostępu do Witryn klasowych lub Kursów online może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia i że APWASI nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej za zamknięcie twojego konta lub kursów online. Przyjmujesz również do wiadomości, że APWASI może zachować i przechowywać Twoje informacje w systemach APWASI bez względu na jakiekolwiek zamknięcie Twojego konta lub kursów online.

POSTĘPOWANIE SPOROWE I ROSZCZENIA DOTYCZĄCE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

APWASI szanuje prawa i własność intelektualną innych i prosimy naszych użytkowników, aby robili to samo. Jeśli uważasz, że Twój produkt lub inne dzieło zostało fałszywie zaprezentowane lub wykorzystane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, przekaż przedstawicielowi APWASI ds. Praw autorskich następujące informacje:

 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela produktu, praw autorskich lub innych interesów związanych z własnością intelektualną;
 • opis produktu, dzieła lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została wprowadzona w błąd lub została naruszona;
 • opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem fałszywie przedstawia lub narusza Twój produkt, dzieło lub inną własność intelektualną, znajduje się w Kursach online;
 • twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela produktu, dzieła, praw autorskich lub własności intelektualnej, jego przedstawiciela lub obowiązujące prawo; i
 • oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje zawarte w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem produktu, dzieła, praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu takiego właściciela.

Z agentem APWASI ds. Praw autorskich zajmującym się powiadomieniami o sporach lub roszczeniach dotyczących praw autorskich lub innych naruszeń własności intelektualnej można się skontaktować w następujący sposób:
info@apwasi.com nagłówek Prawa autorskie

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub jesteś osobą niepełnoletnią wyemancypowaną, lub posiadasz prawną zgodę rodzica lub opiekuna oraz jesteś w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia niniejszych warunków, zobowiązań, oświadczeń, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejsze Warunki użytkowania. W każdym przypadku oświadczasz, że masz ukończone 18 lat, ponieważ kursy online nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia. Jeśli nie ukończyłeś 18 lat, nie korzystaj z witryn klasowych ani kursów online.

APWASI może swobodnie przenosić lub cedować dowolną część swoich praw lub delegować swoje obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik nie może przenosić ani cedować, z mocy prawa lub w inny sposób, żadnej części swoich praw ani delegować obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody APWASI.

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie, są interpretowane i egzekwowane zgodnie z tym prawem, ponieważ mają zastosowanie do umów zawartych i które mają być wykonywane w całości w Kolumbii Brytyjskiej oraz bez nadawania mocy jakimkolwiek zasadom konfliktu praw. Zgadzasz się, że wszelkie pozwy sądowe lub inne działania wniesione przez APWASI, ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią w celu wyegzekwowania niniejszych Warunków użytkowania lub w związku z wszelkimi sprawami związanymi z Witrynami klasowymi lub Kursami online, będą podlegać wyłącznie jurysdykcji sądów z siedzibą w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. APWASI nie składa żadnych oświadczeń, że Witryny klasowe działają (lub są prawnie dopuszczone do działania) we wszystkich obszarach geograficznych ani że Witryny klasowe lub informacje, usługi lub produkty oferowane za pośrednictwem Witryn klasowych są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach.

Dostęp do Witryn klasowych z terytoriów, na których Witryny klasowe lub jakakolwiek zawartość lub funkcjonalność Witryn klasowych lub ich części, w tym między innymi funkcje omówione w Polityce prywatności, jest nielegalny, jest wyraźnie zabroniony. Decydując się na dostęp do Witryn klasowych, zgadzasz się i potwierdzasz, że robisz to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za oddzielne od pozostałych postanowień niniejszego dokumentu i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. APWASI nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z niniejszych Warunków użytkowania w zakresie wynikającym z niewykonania przez APWASI któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania z powodu pożaru, powodzi, trzęsień ziemi, innych klęsk żywiołowych, wojny, niepokojów społecznych, terroryzmu , Awarie Internetu, ustawa rządowa lub orzeczenie sądowe, stan wyjątkowy w kraju, strajki lub spory pracownicze lub jakiekolwiek inne zdarzenia pozostające poza rozsądną kontrolą APWASI. APWASI nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne problemy spowodowane jakąkolwiek nieautoryzowaną zmianą niniejszych Warunków użytkowania dokonaną w wyniku włamania lub złamania tej strony.

Jakiekolwiek opóźnienie lub brak wyegzekwowania przez APWASI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, do których może być uprawniony, w żadnym wypadku nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się prawa i przywileju do tego w jakimkolwiek późniejszym czasie.

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość umowy między Tobą a APWASI w odniesieniu do spraw określonych w niniejszym dokumencie i nie mogą być modyfikowane, z wyjątkiem formy pisemnej, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na Witrynach klasowych przez APWASI lub za pośrednictwem specjalnego pisma między użytkownikiem a APWASI.

Wszelkie zawiadomienia, które mogą być wymagane na mocy niniejszych Warunków użytkowania, można przesyłać do nas na piśmie lub pocztą elektroniczną na następujące adresy:

e-mail: info@apwasi.com
Tytuły sekcji w niniejszym dokumencie są wyświetlane wyłącznie dla wygody i nie mają skutków prawnych.
Nasze Warunki użytkowania zostały ostatnio zaktualizowane 18 czerwcath, 10.